Monday, July 31, 2017

Bayliner VR5 Bowrider OB

Country of Production: USA


Bayliner has recently built boats with the concept of versatility, spaciousness and functionality offered at an affordable price. The new VR5 runabout in the outboard version (OB) has even more to offer in terms of conveniency, handling and performance having an elegant design with a dynamic and sporty character. A really very interesting boat to test especially with the new Mercury 150hp mounted on her. 


Η Bayliner έχει πρόσφατα λανσάρει σκάφη που η φιλοσοφία τους είναι η μετατρεψιμότητα, η ευρυχωρία και η λειτουργικότητα και τα οποία προσφέρονται σε προσιτές τιμές. Το νέο VR5 διπλής κονσόλας  στην εξωλέμβια έκδοση του (ΟΒ) έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει όσο αναφορά την άνεση, τον χειρισμό και τις επιδόσεις έχοντας μια κομψή σχεδίαση με δυναμικό και σπορ χαρακτήρα. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σκάφος να δοκιμάσεις ιδιαίτερα με την νέα Mercury 150hp πάνω του.

As soon as you get on board you realize that you are dealing with a very carefully designed boat with well arranged and orderly features and configurations. The most impressive part is the seating and relaxing comforts she offers all around her deck from stem to stern. So lets take it step by step.

 Μόλις βρεθείς στο κατάστρωμα του αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο σκάφος με χαρακτηριστικά και διαρρυθμίσεις πολύ σωστά τοποθετημένες. Το πιο εντυπωσιακό τμήμα είναι οι καθιστικές και αναπαυτικές ανέσεις που προσφέρει σ’ όλο το μήκος του καταστρώματος του. Αλλά ας το πάρουμε βήμα βήμα.


As a bowrider the bow is very spacious and accommodating with seating comforts cushioned all around that can be extended to a wide sunbed with additions, while there are considerable storage compartments underneath them. In the central section around the helm area a large L shape bench is formed which includes a very versatile seating port compound that takes the shape of double facing seat, sofa or a sunbed.

 Ως σκάφος ανοικτής κονσόλας η πλώρη του είναι πολύ ευρύχωρη και φιλόξενη με αναπαυτικά καθιστικά και μαξιλάρια ολόγυρα και μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ηλιοθεραπείας με προσθήκες, ενώ από κάτω υπάρχουν αξιόλογοι αποθηκευτικοί χώροι. Στο κεντρικό τμήμα και πίσω από τον χώρο διακυβέρνησης σχηματίζεται ένας μεγάλος καναπές σε σχήμα L που περιλαμβάνει το αριστερό ενιαίο πολύ μετατρέψιμο καθιστικό που παίρνει την μορφή καθίσματος διπλής όψης, ανάκλιντρου, ή ξαπλώστρας ηλιοθεραπείας. 


 Just behind it in the aft a large elevated fully beamed sunbed exists to catch the rays on while underneath it a wide starboard passage way leads to the big stern platform giving a perfect access to the water for the watersport fans and the engine inspection.

Ακριβώς από πίσω του στην πρύμνη βρίσκεται το υπερυψωμένο κρεβάτι ηλιοθεραπείας ενώ από κάτω του σχηματίζεται ευρύς διάδρομος που οδηγεί στην μεγάλη πλατφόρμα της πρύμνης η οποία προσφέρει τέλεια πρόσβαση στο νερό για τους οπαδούς των θαλασσίων σπορ και τον έλεγχο του κινητήρα.

 This model derives straight from the inboard version so the gain in internal spaces is impressive. Just considered that the engine room in the inboard version is now a huge storage compartment able to fit in the most bulky objects like skis, boards and anything else big. 

Το μοντέλο αυτό προέρχεται απευθείας από την εσωλέμβια έκδοση και έτσι το κέρδος σε εσωτερικούς χώρους είναι εντυπωσιακό. Απλώς λάβετε υπόψιν ότι το μηχανοστάσιο είναι τώρα ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος που μπορεί να χωρέσει τα πιο ογκώδη αντικείμενα όπως πέδιλα σκι, σανίδες και οτιδήποτε άλλο μεγάλο.

 Of course this arrangement has the setback that there is not much free walking space behind the helm station that you have with the traditional aft bench configuration near the transom. But again the benefits of such a deck layout are remarkable.

Βεβαίως αυτή η διαρρύθμιση του καταστρώματος έχει το μειονέκτημα ότι δεν υπάρχει μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια διακίνησης πίσω από τον χώρο διακυβέρνησης όπως έχουμε στην περίπτωση που ο καναπές της πρύμνης βρίσκεται κόντα στο καθρέπτη. Αλλά και πάλι τα πλεονεκτήματα αυτής της κατασκευής είναι σημαντικά.

 The helm station is simple, ergonomic with a sporty designed dashboard but on my opinion not so spacious to fit a bigger size navigational device. But everything fits in a very orderly manner there, with the instrumentation, the switch pannel, the controls just in the place they should be together with the swiveling seat with a flip up bolster. 

 Ο χώρος διακυβέρνησης είναι απλός, εργονομικός με σπορ σχεδιασμένο καντράν αλλά κατά την άποψη μου όχι τόσο άνετο για να χωρέσει μια ηλεκτρονική συσκευή μεγάλης οθόνης. Αλλά όλα είναι στην σωστή θέση με τα όργανα, τους διακόπτες και το χειριστήριο να είναι εκεί που πρέπει μαζί με την περιστροφικό κάθισμα του κυβερνήτη με μαξιλάρι ανασηκώματος.

Generally, there are several practical and spacious storage compartments at various locations most of them underneath the alf sunbed and the bench while an under deck stowage lays in the helm station area. Also, the several hand rails and the cupholders at strategic locations enhance the comfort feeling on board.

 Γενικά, υπάρχουν αρκετά πρακτικά και ευρύχωρα ταμπούκια σε διαφορετικά σημεία τα περισσότερα κάτω από το πρυμνιό κρεβάτι ηλιοθεραπείας και τον καναπέ ενώ ένα άλλο σε σχήμα καταπακτής βρίσκεται στο χώρο διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι χειρολαβές και οι ποτηροθήκες σε επιλεγμένα σημεία ενισχύουν την αίσθηση της άνεσης στο κατάστρωμα.


In the water - Στο νερό

 As mentioned earlier the Mercury 150hp was the power unit fitted with a 14.7x16 Enertia propeller. The engine had been placed in second bolt hole so it was relatively low and been mounted on a bracket (an integral part of the platform), not the transom, which was the natural extension of the hull utterly increasing the waterline of the boat in comparison with the inboard version. 

 Όπως προανέφερα η κινητήρια δύναμη ήταν η Mercury 150hp που φορούσε προπέλα Enertia 14.7x16. Η μηχανή ήταν τοποθετημένη στην δεύτερη τρύπα άρα αρκετά χαμηλά και πάνω σε μπρακέτο (ενιαίο κομμάτι με την πλατφόρμα) και όχι στον καθρέπτη, το οποίο αποτελεί την φυσική προέκταση της γάστρας αυξάνοντας την ίσαλο του σκάφους σε σχέση με την εσωλέμβια έκδοση.


Two significant advantages come with that as I noticed while testing the boat. The first is that the longer waterline “bridges” the moderate waves and creates a softer and more pleasant ride since the boat is actually bigger than her nominal length and more precisely not 5.6 meters but more than 6 meters long. Yes, the OB is bigger than the inboard version. What an advantage!

 Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα προκύπτουν από αυτό όπως διαπίστωσα οδηγώντας το σκάφος. Το πρώτο είναι ότι η μακρύτερη ίσαλος “γεφυρώνει”  τα ήπια κύματα και προσφέρει πιο μαλακή και ευχάριστη πλεύση αφού το σκάφος στην πραγματικότητα δεν είναι 5.6 μέτρα όπως στα χαρτιά αλλά πάνω από 6. Ναι, το εξωλέμβιο είναι μεγαλύτερο από εσωλέμβιο. Εξαιρετικό πλεονέκτημα!.


 The other has to do with the position of the propeller which is further way back from the stern where the waterflow is smother and with higher pressure resulting in more efficient working for the propeller. For the same reason the cavitation is almost unnoticeable at sharp turns.

Το άλλο έχει να κάνει με την θέση της προπέλας η οποία βρίσκεται αρκετά πίσω από την πρύμνη όπου η ροή των νερών είναι ομαλότερη με μεγαλύτερη πίεση έχοντας ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία της προπέλας. Για τον ίδιο λόγο η σπηλαίωση ήταν σχεδόν απαρατήρητη στις απότομες στροφές. 

 Regarding the performance the boat sails very economically in the medium range rpms where is actually the real use, and so between the 2.500 - 3.000 rpm the speed ranges from 23 to 29 knots and the consumption is around 0.7 liter per mile which is remarkable. This is attributed to the wide beam hull design which offers more lift at lower and medium speeds. I must also mention that the boat featured the Active Trim Control System of Mercury which optimizes the speed - consumption ratio automatically.

 Σχετικά με τις επιδόσεις το σκάφος κινείται οικονομικά στις μεσαίες στροφές όπου είναι και η πραγματική χρήση και έτσι μεταξύ των 2.500-3.000 σαλ η ταχύτητα κυμαίνονταν από 23 ως 29 κόμβους και η κατανάλωση γύρω στα 0.7 λίτρα/μίλι που είναι εξαιρετική. Αυτό αποδίδεται στο ευρύτερό πλάτος της γάστρας που προσφέρει περισσότερη άντωση στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι το σκάφος διέθετε το σύστημα Active Trim Control  της Mercury που αριστοποιεί  τον λόγο ταχύτητας-κατανάλωσης αυτομάτως.


 As the speed increases so the frictions and the consumption resulting 1.38 liters per mile at 5.900 rpm having a speed of almost 39 knots which is very satisfactory for this hull design.

Όσο αυξάνει η ταχύτητα το ίδιο συμβαίνει με τις τριβές και την κατανάλωση που είναι 1.38 λίτρα/μίλι στις 5.900 σαλ δίνοντας τελική ταχύτητα σχεδόν 39 κόμβους που είναι πολύ ικανοποιητική για αυτή την γάστρα.

 Finally, at turns the boat is very stable, maneuverable and precise even with speed making handling easy for the skipper. This in combination with the big and curvy windscreen and the high gunnels augments the feeling of protection and safety. The hull seems to open easily the way through the waves and offer satisfactory damping in the bow which is edgy but I was unable to make a conclusive assessment due to the mild conditions (up to 2+ Bft).   

Τέλος στις στροφές το σκάφος είναι πολύ σταθερό, ευέλικτο και ακριβές ακόμα και με ταχύτητα προσφέροντας ένα εύκολο χειρισμό στο κυβερνήτη. Αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο και καμπυλωτό αλεξήνεμο και τις υψηλές κουπαστές αυξάνουν την αίσθηση της ασφάλειας και προστασίας. Η γάστρα φαίνεται να ανοίγει εύκολα το δρόμο στα κύματα και να κάνει απόσβεση στην πλώρη της όπου έχει μυτερό σχήμα αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω ολοκληρωτικά συμπεράσματα γιατί οι συνθήκες ήταν μέχρι 2+ Bft.


The new Bayliner VR5 OB offers clear and important advantages to her owner. She is very spacious, accommodating, functional and versatile having a stylish design and can serve for the water sports, touring and pleasure. A definitely, strong proposition in the market if you consider the affordable buying cost and the fact that you can choose the Mercury 115hp which is still powerful and cheaper.

Το νέο Bayliner VR5 OB παρέχει καθαρά και σημαντικά πλεονεκτήματα στο ιδιοκτήτη του. Είναι πολύ ευρύχωρο, φιλόξενο, χρηστικό και μετατρέψιμο σκάφος με όμορφη σχεδίαση και μας καλύπτει για τα θαλάσσια σπορ, την τουριστική χρήση και την αναψυχή. Μια πολύ δυνατή πρόταση στην αγορά ιδιαίτερα αν λάβετε υπόψιν το προσιτό κόστος αγοράς του  και την επιλογή της Mercury 115hp που είναι αρκετά δυνατή και φτηνότερη.  

Bayliner VR5 Bowrider OB


Boat Specifications 


Length
5.6m
Legth Overall
6.23m
Draft 
88cm
Beam
2.4m
Horsepower
115-150 hp
Fuel capacity
132 l
Deadrise
20o 
Persons 
8p


Perfomance Data


RPM Knots Liter/ hour Liter/n.mile
2000
11.0
8.7
0.79
2500
16.7
11.7
0.70
3000
22.7
15.5
0.68
3500
28.9
20.1
0.70
4000
30.8
27.2
0.88
4500
32.7
34.4
1.05
5000
34.6
42.3
1.22
5500
36.5
48.4
1.33
5900
38.8
53.6
1.38

Loads and Conditions : 3 people, 95 liters fuel, 2Bft, 23 C
Time to plane: 4.5 sec


Propeller:Enertia 14.7x16

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...