Friday, July 14, 2017

The Bayliner - Heyday Press Event: The Review

 Between May 31 and 2 June the Bayliner - Heyday Press Event was held at the picturesque Lake  Biscarrosse, near Bordeaux France with the aim to unveil the new boat models of these brands to a selected group of journalists from various european countries. In total 8 new boats were presented and tested in the water while and organization and the hospitality by the hosts were complete and pleasant.


 Μεταξύ της 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου η εκδήλωση Τύπου της Bayliner Heyday έλαβε χώρα στη γραφική λίμνη Biscarrosse κοντά στο Bordeaux, της Γαλλίας με αντικείμενο την παρουσίαση των νέων μοντέλων σκαφών σε ένα επιλεγμένο κοινό δημοσιογράφων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συνολικά, 8 νέα σκάφη παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν στο νερό ενώ η οργάνωση και η φιλοξενία των διοργανωτών ήταν πλήρης και ευχάριστη. The venue was the very well organized marina of Charlet Nautic an active Mercury dealer managed by the Belgian director Albert Nyssens which served as the mooring facility for the trials. The marina offers complete services besides mooring such as sales, rentals, repairs, maintenance, land parking and other conveniences like slips and cranes.  Also, the accommodations for the guests were arranged  in a hotel nearby where as next to the marina the two restaurants that served as dining facilities for the event were located. 

 Η βάση ήταν η πολύ καλά οργανωμένη μαρίνα της Charlet Nautic ενός δραστήριου αντιπροσώπου της Mercury υπό την διαχείριση του Βέλγου διευθυντή Albert Nyssens, η οποία λειτούργησε ως αφετηρία για τις δοκιμές. Η συγκεκριμένη μαρίνα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες πέρα από τον ελλιμενισμό, όπως πωλήσεις, ενοικιάσεις σκαφών, επισκευές, συντήρηση, χερσαίο πάρκινγκ σκαφών και άλλες ευκολίες όπως γλίστρες και γερανούς. Επίσης, οι επισκέπτες φιλοξενήθηκαν σε κοντινό ξενοδοχείο ενώ δίπλα στην μαρίνα βρίσκονταν τα δύο εστιατόρια που προσέφεραν τα γεύματα στην διάρκεια της εκδήλωσης.


 Traditionally, this event has been taken place under the auspices of Brunswick including boats from Boston Whaler and Sea Ray but this year these brands had altered their plans and did n’t join it but according to my best knowledge they will reunite next year. Nevertheless, the Bayliner - Heyday event was very interesting and successful project with fine logistics.


 Παραδοσιακά, αυτή η εκδήλωση διεξάγετο κάτω από την αιγίδα της Brunswick περιλαμβάνοντας την Boston Whaler και την Sea Ray αλλά φέτος αυτές οι φίρμες είχαν αλλάξει τα σχέδια τους και δεν συμμετείχαν αλλά σύμφωνα με την πληρέστερη γνώση μου θα ξανασμίξουν τον επόμενο χρόνο. Ούτως ή άλλως όμως η εκδήλωση της Bayliner Heyday ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και επιτυχής διοργάνωση με πολύ καλή διαχείριση χρόνου.


 The Bayliner boats are characterized by their innovation, functionality, versatility, practicality and affordability, and so they constitute a very attractive proposition for every prospective boat owner. To these I also add the neat design. Just recently the american company bought the Heyday boats a start up specialized in building boats for the watersports fans in order to tap into this segment.  As mentioned both brands are under the umbrella of the Brunswick Marine group which also owns the Mercury and Mer Cruiser engines.


 Τα σκάφη της Bayliner χαρακτηρίζονται για την καινοτομία, λειτουργικότητα, πολυχρηστικότητα και πρακτικότητα τους ενώ είναι οικονομικά προσιτά αποτελώντας έτσι μια πολύ δελεαστική πρόταση για κάθε επίδοξο αγοραστή. Σ’ αυτό θα προσθέσω την προσεγμένη σχεδίαση. Μόλις πρόσφατα η αμερικανική φίρμα εξαγόρασε την Heyday boats μια νεοφυή εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή σκαφών για τα θαλάσσια σπορ προκειμένου να διεισδύσει στην συγκεκριμένη αγορά. Όπως αναφέρθηκε οι δύο εταιρείες βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Brunswick Μarine ο οποίος επίσης κατέχει στη ιδιοκτησία του τους κινητήρες Mercury και MerCruiser.


 The lake Biscarrosse is not very big having a typical 5 mile diameter but seems to attract a lot of boaters due to its location and scenery while the quality of its fresh water is very good and you can enjoy swimming in. The temperature during my staying was about 21 C so you could swim without wetsuit for a while. Some of the guests had to chance to experience wake surfing while testing the two Heyday boats. I personally enjoyed the swim.


Η λίμνη Biscarrosse δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη έχοντας μια τυπική διάμετρο 5 μιλίων αλλά φαίνεται ότι ελκύει τους κατόχους σκαφών λόγω της τοποθεσίας και του περιβάλλοντος της ενώ η ποιότητα του νερού της είναι πολύ καλή και μπορείτε να απολαύσετε το κολύμπι. Η θερμοκρασία στην διάρκεια της παραμονής μου ήταν γύρω στους 21 C έτσι μπορούσες να κολυμπήσεις χωρίς θερμική προστασία για λίγο. Κάποιοι από τους φιλοξενούμενους είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το wake surfing στην φάση της δοκιμής των σκαφών Heyday. Προσωπικά, ευχαριστήθηκα το κολύμπι.


 The Brunswick staff who took care in organizing the event were:

Το προσωπικό της Brunswick που ανέλαβε την οργάνωση ήταν:

Marianela Clavier - Marketing Coordinator Bayliner
Alexis Flechier  - Sales Director Bayliner
Alex Le Grix  -  Sales Manager Bayliner
Benjamin Dorton - Product Manager Heyday


I thank them all for their fine job and hospitality.

And now its time to take a brief look at each of the boats presented.

Τους ευχαριστώ όλους για την πολύ καλή δουλεία τους και την φιλοξενία.

Και τώρα είναι ώρα για μια σύντομη παρουσίαση των σκαφών που δοκιμάστηκαν.
VR5 bowrider OB

 Obviously, the most versatile boat in the event that collects a lot of positive attributes for a boat under 6meters. Many seating and laying comforts, spacious bow, huge storage facilities, wide stern platform,  a comfortable helm seat with a sporty dashboard, dynamic and sport design. And of course a very good match with the powerful outboard Mercury 150hp.  

Προφανώς το πιο πολυχρηστικό σκάφος στην παρουσίαση που του καταλογίζονται πολλά θετικά χαρακτηριστικά για ένα σκάφος μικρότερο των 6 μέτρων. Πολλές καθιστικές και αναπαυτικές ανέσεις, ευρύχωρη πλώρη, τεράστιες αποθηκευτικές δυνατότητες, φαρδιά πλατφόρμα πρύμνης, άνετη θέση διακυβέρνησης με καντράν σπορ χαρακτήρα, δυναμική και σπορ σχεδίαση. Και βέβαια ένας πολύ καλός συνδυασμός με τον δυνατό εξωλέμβιο κινητήρα  Mercury 150hp.

Length 5.6 - 6.23*m
Beam 2.4m
Fuel capacity 132 l
Horsepower 115-150 hp
Persona 8p


VR5 Cuddy OB
 The boat with the most elegant design. It incorporates all the characteristics of the previous model but instead of an open bow has a forecastle cabin spacious in width with large windows and a skylight hatch for increased natural illumination and ventilation. Just above the cabin there is a comfortable resting area. I also noticed the wide and curvy windscreen that protects from the elements.

Το σκάφος με την πιο κομψή σχεδίαση. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου μοντέλου αλλά αντί για την ανοικτή πλώρη έχει μια μπροστινή χαμηλή καμπίνα που είναι ευρύχωρη ως προς το πλάτος με μεγάλα φινιστρίνια και ένα γυάλινο άνοιγμα οροφής για αυξημένο φυσικό αερισμό και φωτισμό. Ακριβώς πάνω από την καμπίνα υπάρχει μια μεγάλη ξαπλώστρα. Επίσης, παρατήρησα το πλατύ και καμπυλωτό αλεξήνεμο που προστατεύει από το κρύο και τα απόνερα. 

Length 5.6 - 6.23*m
Beam 2.4m
Fuel capacity 132 l
Horsepower 115-150 hp
Persons  8p


VR5 Cuddy Inboard


The inboard edition of the previous model for those more prone to the benefits of the  very wide and spacious stern platform and the extra agility for the watersports. Nevertheless, if you are not in this group of boaters I find the OB version more appropriate for Europe.


Η εσωλέμβια έκδοση του προηγούμενο μοντέλου για όσους είναι πιο επιρρεπείς στα οφέλη της πολύ φαρδιάς και ευρύχωρης πλατφόρμας της πρύμνης και την επιπλέον ευελιξία χειρισμών στα θαλάσσια σπορ. Παρόλα αυτά όμως αν δεν είστε σε αυτό το κοινό των κατόχων σκαφών βρίσκω την εξωλέμβια έκδοση πολύ πιο κατάλληλη για όλες τις χρήσεις. 


Length 5.6 - 6.23*m
Beam 2.4m
Fuel capacity 132 l
Horsepower 200hp
Persons  8p


CC7


A genuine and very versatile fishing boat that also fits for the touring. Her lateral stability at rest is almost monumental due to the augmented buoyancy of the M-Hull design. The boat boasts an extra large bow that can serve as a casting platform, sunbathing area or storage underneath it. Suprisingly,  she can form an aft casting platform setup when the seatings is recessed so that two anglers can fish the same time. Spacious deck, rod holders, convenient leaning post, an option for a live well, cup holders all enhancing functionally and practicality. The bimini though may need few alterations.


Ένα γνήσιο και πολύ μετατρέψιμο σκάφος ψαρέματος το οποίο επίσης ταιριάζει για την τουριστική χρήση. Η πλευρική του σταθερότητα είναι σχεδόν αποκαλυπτική λόγω της αυξημένης πλευστότητας της γάστρας σχήματος M. Το σκάφος προβάλλει μια μεγάλη πλώρη που μπορεί να προσφερθεί ως πλατφόρμα ρίψης, ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας, καθιστικό ή και αποθηκευτικός χώρος από κάτω. Αξιοσημείωτο είναι το ότι μπορεί να δημιουργήσει και δεύτερη πλατφόρμα ρίψης στην πρύμνη όταν τα καθίσματα πέσουν ώστε δύο άτομα να ψαρεύουν την ίδια στιγμή. Άνετο κατάστρωμα, καλαμοθήκες, βολικό κάθισμα πλάτης διακυβέρνησης, επιλογή για δοχείο ζωντανού, ποτηροθήκες όλα αυτά συνδράμουν στην λειτουργικότητα και πρακτικότητα. Ο οροφή μπιμινι όμως θα μπορούσε να είναι καλύτερη.


Length 6.21-6.81*m
Beam 2.36m
Fuel capacity 189 l
Horsepower 115-150 hp
Persons  10p


E7


The well received Element in more elongated size. The prominent feature is the spacious deck from stem to stern that can take different setups to fill better the needs of the crew. With several seating and laying options and a very wide bow due to the M-Hull design this boat can accommodate a big family or company.


Το πολύ αποδεκτό Element σε μεγαλύτερο μήκος. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το άνετο κατάστρωμα σ΄όλο το μήκος που μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές για να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του πληρώματος. Με αρκετές ξαπλωτές και αναπαυτικές ανέσεις και μια πολύ φαρδιά πλώρη λόγω της γάστρας σχήματος Μ το σκάφος αυτό μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη οικογένεια ή παρέα.

Length 6.29 - 6.81*m
Beam 2.36m
Fuel capacity 189 l
Horsepower 115-150 hp
Persons  10p


VR6 OB


The bigger version of the VRs offering more space in her central section and increased seating facilities, more configurations and more free  movement on deck. There is enough space inside the port console to install a toilet while the teak flooring gives more luxury feeling. A boat made for touring and the watersports with increased range of rides.


Η μεγαλύτερη έκδοση των VRs προσφέροντας μεγαλύτερους χώρους στο κεντρικό τμήμα του και αυξημένες καθιστικές ανέσεις, περισσότερες μετατροπές και παραπάνω ανοικτό κατάστρωμα για την διακίνηση. Υπάρχει αρκετός χώρος μέσα στην αριστερή κονσόλα για την εγκατάσταση μιας τουαλέτας ενώ το πάτωμα με τικ προσδίδει ένα αίσθημα πολυτέλειας.  Ένα σκάφος για την τουριστική χρήση και τα θαλάσσια σπορ για μακρινότερα ταξίδια. 


Length 6.24 - 6.82*m
Beam 2.45m
Fuel capacity 132 l
Horsepower 200 hp
Persons  9pWT2 A very sociable boat for the entertainment with a hull design to generate wake for the surfers by itself. The interior of the boat is roomy and ergonomic with multiple seating options and several convenient storage compartments. What attracts the attention in the design is the squarely bow, the lean sportive console, the large overhead roll bar for the mounting of boards and the back facing seats. The equipment is rather lean to keep price at competitive levels


Ένα πολύ κοινωνικό σκάφος για την διασκέδαση με σχεδίαση γάστρας για να δημιουργεί το απόνερο για τους σέρφερς από μόνη της. Το εσωτερικό του σκάφους είναι άνετο και εργονομικό με αρκετά καθιστικά και βολικούς αποθηκευτικούς χώρους. Αυτά που τραβούν την προσοχή είναι η τετράγωνη πλώρη, η απλή σπορτίφ κονσόλα, το μεγάλο ρολλ μπαρ για την τοποθέτηση των σανίδων και οι θέσεις με όψη προς τα πίσω. Ο εξοπλισμός είναι μάλλον απλός για να κρατά την τιμή σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Length 6.01-6.62*m
Beam 2.4m
Fuel capacity 132.5 l
Horsepower 350hp
Persons  12p


WT 1


A more affordable wake surfing boat with modern design targeting the younger audience of the watersports fans. She features a boxy bow and several seating options and boasts a central console with gives very convenient drivability feeling and excellent agility in combination with the powerful inboard engine. There is a roll bar for the boards mounting and the backwards facing seats enable the crew to maintain eye contact with the surfer for more fun.


Μια πιο προσιτή πρόταση για σκάφος wake surfing με μοντέρνα σχεδίαση στοχεύοντας σε νεανικό κοινό που αγαπά τα θαλάσσια σπορ. Χαρακτηριστικά είναι η τετράγωνη πλώρη και τα αρκετά καθιστικά και διακρίνεται για την κεντρική κονσόλα που προσφέρει άνετη αίσθηση  διακυβέρνησης και πολύ καλή ευελιξία χειρισμών σε συνδυασμό με την ισχυρή εσωλέμβια μηχανή. Υπάρχει το ρολλ μπαρ για την τοποθέτηση των σανίδων και τα καθίσματα με όψη προς τα πίσω διευκολύνουν το πλήρωμα να διατηρεί συνεχή επαφή με τον σέρφερ για περισσότερη διασκέδαση.


Length 5.4-6.01*m
Beam 2.4m
Fuel capacity 132.5 l
Horsepower 250hp
Persons  9p

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...