Thursday, July 19, 2012

Μια Σύντομη Απόδραση στο Πόρτο Μπούφαλο - A Brief escape to Porto Buffalo


Λίγες ημέρες πριν πήρα το μικρό φουσκωτό μου σκάφος για να επισκεφτώ την Εύβοια όπου βρίσκονται οι αγαπημένοι μου κοντινοί ψαρότοποι. Έφτασα στον Βαρνάβα γύρω στο μεσημέρι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είχε ανέβει πάνω από 40 βαθμούς καθώς η επιδίωξη μου ήταν να αποφύγω την υπερβολική ζέστη και να περάσω την υπόλοιπη ημέρα στο νερό. Από εκεί πήρα ρότα για την απέναντι ακτογραμμή της Εύβοιας, το Πόρτο Μπούφαλο.


 Few days ago I took my inflatable boat to go to Evoia where my favorite short distance fishing spots are located. I arrived at the slip of Varnavas around noon when the air temperature has  climbed more than 40 degrees Centigrade as my prime intention was to avoid the mounting heat and spend the rest of the day in the water. From there I took the route to the adjacent coast in Evoia, Porto Buffalo.


Οι ψαρότοποι της Εύβοιας δεν είναι καθόλου εντυπωσιακοί. Στην πράξη υπεραλιεύονται όλα αυτά τα χρόνια και ο πληθυσμός των ψαριών έχει ελαττωθεί σημαντικά καθιστώντας δύσκολο το να βρεις ή να πιάσεις ένα ενδημικό θήραμα όπως ο ροφός. Ο στόχος μου ήταν τα περαστικά ψάρια που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια όπως τα λαυράκια, τα μαγιάτικα και εναλλακτικά οι σαργοί.
Evoia’s fishing terrain is not at all promising. In fact it has been heavily overfished all these years and the fish population has declined significantly making hard to find or catch a  big indigenous pray such as a grouper. My focus was on the passing fishes that travel distances and swim near the surface such as seabasses, amberjacks and alternatively white breams.


 Οι πιο αποδοτικές τεχνικές που χρησιμοποιώ είναι κυρίως δύο. Η πρώτη είναι το καρτέρι όπου κρύβομαι σε ένα επιλεγμένο σημείο του βυθού και παραμένω σχεδόν ακίνητος μέχρι να προσελκύσω το πιθανές θήραμα. Η άλλη τεχνική την οποία εφαρμόζω περιστασιακά σε συνδυασμό με την πρώτη είναι το συρτό καρτέρι (agguato) όπου κινούμαι αργά πάνω και πολύ κοντά στο βυθό κάνοντας μικρές στάσεις έτσι ώστε να εντοπίσω ή να αιφνιδιάσω κάποιο θήραμα που κρύβεται.
The most efficient techniques I use are mainly two. The first is the ambush where I hide at a selected spot on the bottom and remain virtually still until I attract the potential pray. The other technique which I occasionally employ in conjunction with the first is the crawling pattern  (aguatto) where I allow myself to slowly move over and very close to the bottom making short pauses along so that I can locate or surprise a hidden pray.

 Η μορφολογία του βυθού είναι συνδυασμός συστάδων βράχων και περιοχών άμμου ενώ η ορατότητα δεν είναι πολύ καθαρή καθώς πολλά αιωρούμενα σωματίδια σηκώνονται από τον βυθό όταν ανακατεύεται. Στις πιο πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιώ ένα 90άρι λαστιχοβόλο με την λογική ότι είναι το πιο ευέλικτο όπλο όταν χρειαστεί να το γυρίσεις.
The bottom composition is a combination of rocky piles and sandy areas while the visibility is not very clear since a lot of sediment comes up from the bottom when stirred. Most of the times I use a 90cm long arbalete speargun under the thought that it is the most handable one when you need to turn it.

 Την μέρα αυτή μπόρεσα και εξασφάλισα μια αξιοπρεπή ψαριά για το γεύμα. Στο γυρισμό δοκίμασα να κάνω λίγο jigging αλλά χωρίς επιτυχία εφόσον η ημέρα είχε ήδη φύγει. Όταν έφτασε η ώρα να βγάλω το σκάφος συνειδητοποίησα ότι ένα κάφρος οδηγός είχε παρκάρει το αυτοκίνητο του πάνω στην γλίστρα. Δυστυχώς, είναι πλέον πολύ κοινότυπο να βρεις φτωχά στο μυαλό και αντικοινωνικά άτομα κοντά σε δημόσιες παραλίες καθώς αρέσκονται στο να δείχνονται, να πίνουν καφέδες και να τρώνε μέχρι σκασμού στις ταβέρνες. 
This day I was able to assure a decent catch for a meal. On my way back I tried some jigging with no success though since practically the day had gone. When I was about to take the boat out from the water I discovered that a lunatic driver had parked his car on the slip. Unfortunately, it is a commonplace to find brain dead and asocial people in public beaches where they want to be seen, drink coffees and stuff themselves in the tavernas. 


Όμως εγώ δεν χαμπάρισα!. Κατάφερα με κάποιο τρόπο να βάλω το σκάφος στο τρέιλερ και να γυρίσω σπίτι με όμορφα και ευχάριστα αισθήματα.
However, I didn’t bother!. I managed somehow to put the boat on the trailer and return home with only wonderful and pleasant feelings.
Μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο μέρος αυτού του ταξιδιού της μισής μέρας στον παραπάνω video
You can watch a big part of this half a day trip in the above video.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...