Friday, September 24, 2010

Exclusive Yachting 2010. Τώρα που η αίγλη έχει πια χαθεί - Now that the glamour is gone

Ο Αττικός ουρανός ήταν καθαρός και το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα χρυσάφιζε το νερό στην μαρίνα Alsity καθώς η δροσερή νύχτα του Σεπτεμβρίου πλησίαζε. Έχει γίνει σχεδόν “παράδοση” για τις τελετές έναρξης των προηγούμενων διοργανώσεων της Exclusive Yachting να συμπίπτουν με τα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια αλλά αυτή την φορά ο θαυμάσιος καιρός ήταν ένα καλό δώρο για τους εκθέτες και τους επισκέπτες τους. Όμως, αυτό ήταν και το πιο ενθαρρυντικό γεγονός εκεί... .

The Attica sky was clear and the spectacular sunset gave a golden color to the water at the Alsity Marina as the fresh mid September night was closing in. It used to be almost a “tradition” for the inauguration ceremonies at previous editions of Exclusive Yachting to coincide with the first autumn rains but this time the wonderful weather was a good present for the exhibitors and their visitors. However, this was the most inspiring thing there… .

Πατήστε για να δείτε το videο full screen (επιλέξτε HD)
Click below to watch the video full screen (choose HD)

http://www.youtube.com/


Η Exclusive Yachting 2010 (16-20 Σεπτεμβρίου) , η 9η διοργάνωση της εκδήλωσης γνώρισε μια θεαματική πτώση στο μέγεθος της και στον αριθμό των εκθετών. Σε σύγκριση με την ακμή της το 2008 όπου την επισκέφτηκα, η τωρινή εκδήλωση κάλυπτε το 1/3 του αρχικού μεγέθους της ενώ μόλις 50 εταιρείες αποφάσισαν να συμμετάσχουν αυτήν την φορά.Exclusive Yachting 2010 (16 – 20 September), the 9th edition of the event, experienced a tremendous decline in its size and exhibitors number. Comparing to its peak at 2008, which I had personally attended, the current event was covering 1/3 of its initial size while only 50 companies decided to join it this time.


Φυσικά το φαινόμενο αυτό δεν είναι ανεξήγητο. Έρχεται ως γνήσιο επακόλουθο της μεγάλης κρίσης η οποία έχει πλήξει την ελληνική οικονομία οδηγώντας την σε μια βαθιά ύφεση ενώ οι φόροι που πρόσφατα επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες σκαφών από την κυβέρνηση στην προσπάθεια της να περιορίσει και να ελέγξει το έλλειμμα έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στο κλάδο των σκαφών αναψυχής.


Of course, this phenomenon is not unexplainable. It comes as a straight result of the profound crisis that has stricken the Greek economy leading to a deep recession while the tax charges recently imposed on the boat owners by the government in its attempt to minimize and control the deficit has created devastating effects on the leisure marine market.


Οι διοργανωτές, η Euro Partners, ήξεραν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες καθώς προχωρούσαν προς την οργάνωση αυτής της 5ήμερης πλωτής εκδήλωσης που διεξάγεται σταθερά κάθε χρόνο στην μαρίνα Alsity του Αγίου Κοσμά και η οποία συνήθιζε να φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό πολυτελών yachts των πιο γνωστών εταιρειών προσφέροντας άνετο χώρο για πολλούς εκθέτες σ’ όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις της.


The organizers, Euro Partners, knew that they had to face a very hard time as they proceeded in setting this 5 day in-water event constantly held annually at the Alsity Marina of Agios Cosmas (Athens) which used to accommodate a great number of luxury yachts of the most renown brands and offer space to a considerable number of exhibitors in all previous editions.


Τώρα όμως σε πιο ταραγμένα νερά ο στόχος των οργανωτών ήταν να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των χρηστών και να αποκαταστήσουν κάπως την εμπιστοσύνη σ’ αυτήν την καταπιεσμένη αγορά καθώς και να στείλουν ένα μήνυμα στους νομοθέτες σχετικά με την δυναμική του yachting ως κλάδου. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο διευθύνων σύμβουλος της Euro Partners Αλέξης Καφτάλης τόνισε ότι “ το Yachting φέρνει συνάλλαγμα στην χώρα και βοηθά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας” ενώ ο Γιώργος Βερνίκος που ακολούθησε αμέσως μετά είπε “ το Αιγαίο είναι μια ανταγωνιστική περιοχή και γιαυτό χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός που όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει”.


This time at more turbulent waters the aim of the organizers was to warm up the interest of boaters and restore somewhat the confidence in this depressed market and also to send a message to the law makers about the dynamics of the yachting as an industry. During his speech in the inauguration ceremony Alexis Kaftalis the managing director of Euro Partners pointed out that “yachting brings currency to the country (Greece) and helps in creating new jobs” while George Vernicos who stepped in right after said “Aegean sea is a competitive terrain and thus a strategic planning (in yachting) is required but still is missing”.


Στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την εκδήλωση ζωντανή, οι οργανωτές προσέφεραν πολλές προσκλήσεις για να προσελκύσουν επισκέπτες όμως ο περιορισμένος αριθμός των εκθετών καθώς πολλοί από αυτούς που έπαιρναν μέρος προηγουμένως δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν αυτή την φορά, αποδυνάμωσε το ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ακόμα και οι πλουσιότεροι πελάτες που αποτελούν κατά κύριο λόγο το αγοραστικό κοινό της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες ή τουλάχιστον παραμένουν απρόθυμοι να προβούν σε αγορές εξαιτίας του πολύ απαισιόδοξου αισθήματος αυτής της χρονικής στιγμής το οποίο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τόσο σύντομα.


In their effort to keep the event a float, the organizers offered a lot of invitations to attract visitors but the limited number of exhibitors as many of those used to take part before were unable to afford it this time weakened the interest. It seems that even the wealthier customers who constitute the main target group of this exhibition are in some financial troubles or at least hesitant to proceed in a buy due to the very depressed sentiment at this particular moment which is not expected to show improvement any time soon.

Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα η Exclusive Yachting ως ναυτικός θεσμός αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από το Ναυτικό Σαλόνι που θα λάβει χώρα προς τα τέλη του Οκτώβρη και από την πλωτή έκθεση πολυτελών σκαφών που διεξήχθει στον Πόρο στα τέλη του προηγούμενου Απρίλη. Σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση οι εκθέτες αδυνατούν να πάρουν μέρος σ’ όλες τις εκθέσεις και πρέπει να επιλέξουν πιο είναι το πιο κατάλληλο σημείο για να βρεθούν κοντύτερα στους πελάτες τους. Εκτιμώ ότι η Exclusive Yachting, αν και φιλότιμη προσπάθεια, χάνει έδαφος και μολονότι δεν είμαι σε θέση να προβλέψω τι μέλλον έχει μπροστά της, σίγουρα έχει απογυμνωθεί από την προηγούμενη αίγλη της.

To make things even worse Exclusive Yachting as an boating event faces the competition from the Athens Boat Show which will take place at the second part of October and the Luxury Boat Show held in Poros during the end of April this year. In a difficult economic situation exhibitors are not able to be present in all shows and they have to choose what is for them the best place to be in order to get closer to their clients. Even a honest effort, its seems to me Exclusive Yachting is loosing and although I am not able to foresee how far it will go into the future, definitely it is stripped of its former glamour!


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...