Friday, January 16, 2015

Καταδύσεις στην Aruba - Diving in Aruba

 Πριν από ενα μήνα επισκέφτηκα το μαγευτικό νησί της Aruba που βρίσκεται στην νότια Καραιβική και κοντά στην Βενεζουέλα και γιαυτό αποτελεί ένα συναρπαστικό τροπικό προορισμό με μακριές αμμώδεις παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά, ενδιαφέρουσα φύση, και πολύ καλά οργανωμένη τουριστική υποδομή. Και βέβαια ένα μέρος που προσφέρει όμορφες καταδυτικές εμπειρίες με τα πολλά ναυάγια που ο βυθός του φιλοξενεί και έτσι πήρα την πολύ καλή ευκαιρία να βουτήξω σε δύο από αυτά.

 A month ago I visited the magnificent island of Aruba lying in the south Caribbean and close to Venezuela and therefore being an exciting tropical destination with long sandy beaches, turquoise waters, interesting nature and very organised tourist infrastructure. And of course a place to offer wonderful diving experiences with the many wrecks hosted in its sea bed and so I took the fat chance to dive in a couple of them.

 Αναχωρήσαμε με το καταδυτικό σκάφος του κέντρου Fly n’ Dive από την Oranjestad, την πρωτεύουσα, για να φτάσουμε στην ΝΔ ακτή του νησιού μετά από 40 λεπτά. Η πρώτη κατάδυση που κάναμε ήταν στο ναυάγιο του Debbie II ένα φορτηγό πλοίο μήκους 37μ που βυθίστηκε σκόπιμα για να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον υποβρύχιο οικοσύστημα συγκεντρώνοντας πολλά είδη υδροβίων. Ροφοί, μπαρακούντα, σκάροι, μαγιάτικα μπορεί να κινούνται στην γύρω περιοχή. Το ναυάγιο κείτεται στον αμμώδη βυθό στα 21μ σε οριζόντια θέση ενώ οι θύρες και οι επιφάνειες της υπερκατασκευής έχουν αφαιρεθεί καθιστώντας την διείσδυση στο εσωτερικό του εύκολη και ασφαλή.

 We departed with the diving boat of the diving centre Fly n’ Dive from Oranjestad the capital to arrived at the SW coast of the island after 40min. The first dive we took was at the Debbie II wreck a deliberately sunk 37m long freighter vessel to create an interesting marine ecosystem gathering a variety of underwater species. Groupers,  barracudas, parrot fishes, amberjacks can be found in the surrounding area. The wreck lies at the 21m deep sandy bottom in a complete horizontal position whereas the doors and the overhead structure have been removed rendering penetration to her interior easy and safe.

 Η δεύτερη κατάδυση έλαβε χώρα στο SS Antilla το μεγαλύτερο ναυάγιο του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα στην Καραιβική. Αυτό ήταν ένα γερμανικό φορτηγό εμπορευμάτων συνδέοντας την Γερμανία με την Καραιβική σχετικά με την μεταφορά αγαθών και την διακόμιση του εμπορίου. Στην κύρηξη του ΔΠΠ το Antilla προσέγγισε την ΝΔ ακτή της Aruba που ανήκε εκείνη την εποχή στην Ολλανδία. Στις 10 Μαίου 1940 και εφόσον η Γερμανία είχε εισβάλλει στην Ολλανδία οι Ολλανδοί πεζοναύτες, η φρουρούσα αρχή του νησιού, απαίτησαν από τον πλοίαρχο να τους παραδόσει το πλοίο αφού οι δύο πλευρές ήταν εχθροί.

 The second dive took place in SS Antilla the biggest wreck of the island and one of the largest in the Caribbean. She was a 122m (400ft) long german cargo ship connecting Germany with Caribbean concerning transport of goods and trade. At the outbreak of the WW2 Antilla had approached the SW coast of Aruba belonging  by that time to the Netherlands. On May 10, 1940 and  since Germany had invaded Holland the Dutch marines, the guardian force of the island, demanded that the captain surrender the ship to them as both sides were enemies.

 Αντ’ αυτού ο καπετάνιος, αφού αποβίβασε το περισσότερο πλήρωμα στην ακτή, κατέστρεψε μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος το πλοίο βάζοντας του φωτιά το οποίο ύστερα από κάποιο διάστημα βυθίστηκε κομμένο στα δύο. Κατόπιν αυτού ο καπετάνιος και το υπόλοιπο πλήρωμα παραδόθηκαν στις Ολλανδικές αρχές. Το πλωριό τμήμα του πλοίου βρίσκεται σε σχεδόν οριζόντια θέση έχοντας απογυμνωθεί από τον εξοπλισμό που έφερε ενώ το μεσαίο όπου υπήρχε το μεγαλύτερο μέρος της υπερκατασκευής έχει διασκορπιστεί σε συντρίμμια γύρω από τον βασικό όγκο του πλοίου.


 Instead the captain, after sending most of the crew a shore, scuttled the ship  with some crew members by putting her ablaze and after some time Antilla sunk broken in two pieces. After that the captain and the rest crew members capitulated to the Dutch forces. The bow piece of the wreck lies at an almost horizontal position being stripped of its equipment while the mid section where the largest part of ship’s superstructure used to be is scattered in pieces around the hull.  Η καλύτερη διατηρούμενη περιοχή είναι η πρύμνη όπου οι δύτες μπορούν να κολυμπούν μέσα στην υπερκατασκευή έχοντας την αίσθηση της διείσδυσης. Αυτό το πίσω κομμάτι του πλοίου έχει σχεδόν κλίση 90 μοιρών όπως μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί από τον αμμώδη βυθό των 18μ βάθους. Κολυμπώντας από την δεξιά πλευρά και προσπερνώντας το πηδάλιο μπορείτε να δείτε πολλά κοπάδια ψαριών που βρίσκουν καταφύγιο στις βαθιές σχισμές ανάμεσα στην καρίνα και τον αμμώδη βυθό.

 The better preserved area is the stern where the divers can swim through the superstructure having the feeling of penetrating. This rear section of the ship is listed at almost 90 degrees as it can be very clearly seen from the sandy 18m deep bottom. Swimming from the starboard side where the rudder lies you can see many schools of fish that seek shelter in the deep slots between the hull and the bottom. 


 Η ορατότητα και στις δύο καταδύσεις ήταν μέτρια γύρω στα 12 μέτρα και θερμοκρασία του νερού ως τους 27ο Κελσίου ώστε μια στολή 3 χιλιοστών να είναι πολύ ικανοποιητική. Φυσικά, υπάρχουν πολλά άλλα ναυάγια για εξερεύνηση και πολλές άλλες υποβρύχιες τοποθεσίες για επίσκεψη και ελπίζω ότι θα συνεχίσω την αναζήτηση μου την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ την Aruba. Έτσι έχετε υπόψιν σας αυτόν τον προορισμό όχι μόνο ως μια καταδυτική ζώνη αλλά επίσης ως ένα πολύ χαλαρωτικό και φιλικό στους τουρίστες περιβάλλον.

 The visibility in both dives was moderate around 12 meters and the water temperature up to 27o C so a 3mm wetsuit can be very suitable. Of course there're other more wrecks to explore and underwater spots to visit and I hope that I will continue my quest next time I visit Aruba. So keep in mind this destination  not only as a diving terrain but also as a very relaxing and tourist friendly environment. 


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...