Sunday, August 4, 2013

Topline Pegasus 20

Country of Production: GreeceΤο Topline Pegasus 20 δεν είναι ένα καινούργιο μοντέλο που να χρειάζεται κάποιο είδος καμπάνιας για να διεισδύσει στην αγορά. Αντίθετα, πρόκειται για ένα πολύ γνωστό και καταξιωμένο φουσκωτό σκάφος με εντυπωσιακή συμπεριφορά ως προς τις επιδόσεις και την πλευστική του ικανότητα. Το γιατί λοιπόν αφιερώνω αυτή την δημοσίευση για το μοντέλο αυτό έχει να κάνει με την αναγκαιότητα να επαναπροσδιορίσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας προς τις εκπληκτικές δυνατότητες που κάποια μικρομεσαία σκάφη μπορούν να μας προσφέρουν σ’ αυτόν τον πραγματικά καταπιεσμένο χώρο της θαλάσσιας αναψυχής.The Topline Pegasus 20 is not a new model that needs any form of campaign to be introduced in the market. On contrary, is a well known and proven Rib with impressive performance and seakeeping attitude. Why then I dedicate this post to this model has to do with the necessity to redefine our wants and needs towards the amazing possibilities that some small medium boats can offer us in this really depressed domestic leisure marine environment.nikp64's Topline Pegasus 20 album on Photobucket


Το 6μετρο Pegasus διαπρέπει σ’ όλους τους τομείς: στην ποιότητα κατασκευής, στην τελική ταχύτητα, στην οικονομία του καυσίμου, στην απαλή πλεύση στην κυματώδη θάλασσα έχοντας παράλληλα ένα άνετο και φιλόξενο κατάστρωμα για την τουριστική χρήση με πολλές αποθηκευτικές δυνατότητες επίσης. Ξεκινώντας, το σκάφος με την Yamaha F150 δεμένη στον καθρέπτη (προπέλα Pro 21’’) καταναλώνει μόλις 0.64 λίτρα ανά μίλι στις 3.000 σ.α.λ. επιτυγχάνοντας την ταχύτητα των 26.5 κόμβων ενώ στις 3.500 σ.α.λ. με ταχύτητα 30.3 κόμβους η κατανάλωση είναι 0.75 λίτρα ανά μίλι (με δύο άτομα στο κατάστρωμα). Αυτό είναι μια εξαιρετική επίδοση ως προς την οικονομία που μπορεί ακόμα να “βάλει κάτω” και τα τετράμετρα σκάφη. The 6m Pegasus excels in all areas: quality of construction, top speed performance, fuel efficiency, soft ride at rough seas having a comfortable and hospitable deck for the touring offering multiple storage capabilities as well. To begin with, the boat with the Yamaha F150 mounted (with a Pro 21’’ propeller) on her transom consumes just 0.64 lit per n.mile at 3.000 rpm succeeding a speed of 26.5 knots while at 3.500 rpm with the speed of 30.3 knots the consumption is 0.75 lit per n.mile (two persons on board).  This is an awesome performance that challenges in economy even the 4m boats. Αυτό γιατί το σκάφος αυτό διακρίνεται για την γάστρα με βαθύ V χαρακτηριζόμενη από την μεγάλη είσοδο της πλώρης του (50ο)με την αιχμηρή μύτη και την βαθιά έξοδο στην δίεδρο (24ο) η οποία έχει πρωτίστως σχεδιαστεί για αγώνες αλλά τα πάει πολύ καλά στην δύσκολη θάλασσα προσφέροντας ένα πολύ καλό επίπεδο απόσβεσης. Δύο μεγάλοι και φαρδιοί επιμήκεις δοκοί στηρίζουν την στρεπτική ακαμψία της γάστρας σ’ όλο της το μήκος όταν το σκάφος αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες θάλασσας ή τρέχει με μεγάλες ταχύτητες.


This is because the boat boasts a deep V hull featuring  a steep bow edge (50ο) with a pointy nose and sharp deadrise (24ο) which is primarily designed for racing but is able to perform very efficiently in the rough sea offering a very good level of damping. Two big and wide longitudinal stringers support the hull structure all along giving it more rigidity when facing hard conditions in the sea or at high speeds.  Στην πλώρη σχηματίζεται μια ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας για την ξεκούραση η οποία μπορεί να επιμηκυνθεί και να μετατραπεί σε διπλή κλίνη για την διανυκτέρευση αν χρειαστεί. Όμως, δεν υπάρχει μπροστινό καθιστικό στην κονσόλα εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους της ξαπλώστρας. Κάτω από αυτήν την κατασκευή υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι, το στρίτσο και ένα ταμπούκι αρκετά βαθύ για να χωρέσει ογκώδη αντικείμενα όπως αυτά του σωστικού  εξοπλισμού.  Ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται κάτω από τον πρυμνιό καναπέ όπου η συνδεσμολογία του ηλεκτρικού συστήματος και οι σωληνώσεις του καυσίμου μπορούν να ελεγχθούν. In the bow a spacious sunpad is formed for relaxation able to be extended and converted to a double berth for the overnight if needed. However, no front seating in the console exists due to the big size of the sunpad. Underneath this structure two separate storage compartments exist, the anchor locker and an other storage space deep enough to host bulky objects such as those of the rescue equipment. The biggest storage space is located underneath the aft bench where the wiring of the electrical and fuel systems can be inspected. Δύο ακόμα αποθηκευτικοί  χώροι για μικρομεσαία αντικείμενα σχηματίζονται μέσα στο κάθισμα διακυβέρνησης και στη κονσόλα αντίστοιχα. Στην πρύμνη βρίσκεται ένα μακρόστενο ταμπούκι για να δεχθεί τα σκοινιά πρόσδεσης και την δεύτερη άγκυρα, ενώ η σκαλίτσα μπάνιου, η ντουζιέρα και η βάση της βοηθητικής μηχανής όλα βρίσκονται εκεί. Στο συγκεκριμένο σκάφος, επίσης, υπήρχε και ένα επιπρόσθετο ταμπούκι μέσα στο κατάστρωμα στη πλώρη που έπαιρνε την θέση του δεύτερου ρεζερβουάρ καυσίμου.  Two additional storage areas for medium and small size objects are situated in the helm post and inside the console respectively. In the stern an oblong compartment is found to enclose the lines and the second anchor, while the pathing ladder, the shower and the base for the axillary engine all are located there. In the specific boat, also, there was an optional in deck compartment in the bow area to store some of the rescue equipment taking up the space of the second fuel tank. Στην θάλασσα - At sea Σπρώχνοντας τέρμα την μανέτα της Yamaha F150 (παλαιότερης έκδοσης) το Pegasus 20 είναι ικανό να επιτύχει την εκπληκτική ταχύτητα των 47 κόμβων στις 5800 σ.α.λ. με την κατανάλωση να διατηρείται σε πολύ λογικά επίπεδα της τάξης του 1.23 λίτρα ανά μίλι. Επίσης, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι το σκάφος μπορεί να πλανάρει από τις 2.400 σ.α.λ. έχοντας ταχύτητα 15.5 κόμβους ενώ η επιτάχυνση όπως αναμένεται είναι πολύ γρήγορη φτάνοντας τους 25 κόμβους από ακινησία σε 6 δευτερόλεπτα. When pushing  full throttle  the Yamaha F150 (older edition) the Pegasus 20 is able to succeed the amazing  top speed of 47 knots at 5800 rpm with the consumption to still remain at very reasonable levels of 1.23 lit per n.mile. It is also very impressive that the boat can plane from the 2400 rpm having the speed of 15.5 knots while acceleration as expected is very fast reaching the speed of 25 knots from rest at 6 seconds. 


Αυτό που επίσης με εντυπωσίασε ήταν ότι το σκάφος μπορούσε να κόβει τα αρκετά μεγάλα κύματα μιας θάλασσας σχεδόν 4 Bft (για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συναντήσαμε σχεδόν 5 Bft) και να διατηρεί την μεγάλη ταχύτητα του.What also impressed me was that the boat was able to cut the choppy waves of an almost 4 bft sea (in few instances we faced an almost 5 bft waves) and maintain her higher speeds.Αυτή η αξιοσημείωτη συμπεριφορά τόσο στην ταχύτητα όσο και στην οικονομία αποδίδεται στον τρόπο που είχε τοποθετηθεί ο κινητήρας. Η Yamaha F150 δεν ήταν απευθείας τοποθετημένη στον καθρέπτη αλλά σε ένα μεταλλικό σταθερό μπραγκέτο σε πολύ ψηλή θέση ώστε να μειώνεται η τριβή του ποδιού και η προπέλα να δουλεύει κοντύτερα στην επιφάνεια. 


This remarkable performance in both speed and fuel efficiency is attributed to the way the engine had been installed. The Yamaha F150 was mounted not straight to the transom but on a fixed metallic bracket at a very high position to reduce the foot drag and the propeller to work closer to the surface. Όμως αυτή η επιτυχία ήλθε με τίμημα την ευελιξία καθώς το σκάφος έχανε την γρήγορη ανταπόκριση στις απότομες στροφές σε μεγάλες ταχύτητες εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις η προπέλα αερίζονταν και έχανε την ισχύ της.


However, this success came at expense of her agility making the boat less responsive to corner at higher speeds since in many instances the propeller was ventilated and was losing power.Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην επιτάχυνση στις χαμηλές σ.α.λ. όπου η προπέλα έχανε για ένα ελάχιστα μικρό χρονικό διάστημα την δύναμη της λόγω του αερισμού προτού αποδώσει τα μέγιστα της στις μεγάλες ταχύτητες. Όμως αυτή η παραχώρηση ήταν μια πολύ ενσυνείδητη επιλογή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι πολύ έμπειρος κυβερνήτης με πλούσιο ενεργητικό σε συμμετοχές  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φουσκωτών Σκαφών και αυτό που ήθελε είναι να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση στα μακρινά ταξίδια του.The similar was observed in acceleration in the low rpm levels where the propeller was losing for a very small fraction of time momentum due to ventilation before taking off to the higher speeds. However, this trade off was a very conscious choice of the owner who is a very experienced boater with rich participation records in the Hellenic Rib Race Championship and wanted to minimize the consumption during his long trips. Προσωπικά, όμως θα είχα επιλέξει να τοποθετήσω τον κινητήρα αρκετά χαμηλότερα, είτε με το μπραγκέτο είτε όχι, κάπου στην δεύτερη τρύπα της παπαδιάς για να ευνοήσω την σταθερότητα και ευελιξία στις στροφές και να διευκολύνω την ανταπόκριση της μηχανής στο γκάζι στην πιο άγρια θάλασσα. Επίσης, θα ήμουν πρόθυμος να πειραματιστώ βάζοντας μια προπέλα μικρότερου βήματος όπως 19 ιντσών με την λογική ότι θα ανταποκρίνεται περισσότερο στο γκάζι στις μεσαίες σ.α.λ. όταν αντιμετωπίζει την ταραγμένη θάλασσα.Personally, though I would have chosen to place the engine considerably lower, regardless in this bracket or not, around the second trim hole to favor the stability and agility at turns and to facilitate the responsiveness of the engine in rougher sea conditions. Also, I would have been willing to experiment placing a lower propeller pitch such as 19 inches on the ground that it will be more responsive to the throttle in the mid rpm range when dealing with a choppy sea. Βέβαια, μπορώ να λάβω υπόψιν ότι αυτό θα επέφερε μια πολύ μικρή αύξηση της κατανάλωσης αλλά η ολική απόδοση του σκάφους θα ήταν πιο ισορροπημένη.Of course, I can take in to account that it would be some small increase in fuel consumption but the overall performance of the boat could have been more balanced.Συμπερασματικά, μπορώ να πω ότι το Topline Pegasus 20 είναι ένα εξαιρετικό Rib που εντυπωσιάζει σ’ όλους τους τομείς. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα σκάφος που στοχεύει στους έμπειρους και φανατικούς φίλους του φουσκωτού σκάφους οι οποίοι ξέρουν τι ζητούν και θέλουν να το πάρουν χωρίς συμβιβασμούς έστω κι αν πρέπει να βάλουν το χέρι λίγο βαθύτερα στην τσέπη τους.


In conclusion, I can say that the Topline Pegasus 20 is an amazing Rib that is able to impress in all areas. It is certainly, a boat that targets the experienced and fanatic Rib fans who really know what they want and intend to take it without compromises and of course are willing to pay a premium for that. 
Boat Specifications

Topline Pegasus 20
Μήκος/Length:
5.98 m
Πλάτος/Beam:
2.60 m
Εσωτ. Πλάτος/Inter. Beam
1.50 m
Διάμετρος Αεροθ/Tube Diameter
35-55-48cm
Βάρος/Weight :
680 kgr
Μεγ. Ιπποδύναμη/Max Horsepower 
150 HP
Συνιστώμενη Ιπποδύναμη/ Recom.Horsepower:
135 HP
Deadrise V Πλώρης
50°
Deadrise
24°
Δεξαμ Καυσίμου/ Fuel Tank
200lt (+150lt Optional)
Δεξαμ. Νερού/ Water Tank
150lt
Κατηγορία/Category CE
C


Μετρήσεις - Performance Data*

Μοντέλο/Model
Topline Pegasus 20
Κινητήρας/Engine
Προπέλα/Propeller
Yamaha Pro 21''
ΣΑΛ RPM
Κόμβοι Knots
Λίτρα/ώρα Lit/hour
Λίτρα/μίλι Lit/mile
2000
8.8
8.5
0.96
2500
17.2
12
0.69
3000
26.5
17
0.64
3500
30.3
23
0.75
4000
34.8
28
0.80
4500
38
33
0.86
5000
42
45
1.07
5500
45
52
1.15
5800
47
58
1.23
Πλανάρισμα/ Planing: 2.5''
0-25 κόμβους/knots: 6''
Συνθήκες / Conditions: 2 persons, 100 lit fuel, 3-4 Beafort


*Ελήφθησαν από τον ιδιοκτήτη - Conducted by the owner

Επικοινωνία - Contact Information 

Manufacturer:  www.topline.gr
Περιφερειακός ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ
Πάροδος Χρήστου Μπέκα
Τ.Κ. 19004 
ΣΠΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ

Τηλ: +30 210 6025 515
FAX: +30 210 6025 515 
E-mail: topline@topline.gr 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...