Tuesday, April 23, 2013

Internet στο Σκάφος - Internet on Board

  Αν είστε στην ευτυχή θέση να έχετε ένα πολυτελές σκάφος με όλες τις ευκολίες και ανέσεις στο κατάστρωμα του δεν υπάρχει τίποτα πια που σας εμποδίζει από το να απολαύσετε την εμπειρία ενός ξενοδοχείου 5* εν πλω. Αυτή η δυνατότητα έρχεται χάριν στην λύση Moultirouter, μια πλατφόρμα εξοπλισμού και λογισμικού που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Vefino Limited μια Κυπριακή-Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία τεχνολογίας επικοινωνιών με σκοπό να προσφέρει το Internet στο σκάφος. 

If you have the ability to own a luxurious boat having all expected amenities and comforts on board there is  nothing that can stop you anymore from living the experience of a 5* hotel afloat. This possibility comes thanks to the Mutlirouter solution, a hardware and software platform developed and maintained by Vefino Limited a Cypriot – Greek maritime IT company with the aim to offer Internet on board.
Αυτή είναι μια  ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης του Internet που βγήκε το 2010 και έχει επιτυχώς εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε περισσότερα από 20 μεγάλα εμπορικά πλοία.

This is a complete management Internet solution that was released in 2010 and has been successfully installed and maintained in over than 20 large (commercial) vessels. 

Τώρα αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο και στα yachts και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη προσφέροντας στους χρήστες απρόσκοπτες υπηρεσίες Διαδικτύου  και την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πολλαπλές συσκευές στο σκάφος.

Now, this system is available for the yachts and can  be customized according to the owner’s needs providing to users seamless Internet services and the ability to use multiple devices on board.Πως λειτουργεί - How it works 

Το Mulitrouter είναι μια μονάδα 19 ιντσών η οποία ελέγχει και παρακολουθεί όλες τις συνδέσεις του Internet στο σκάφος παρέχοντας την δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν τo επιθυμητό πρωτόκολλο επικοινωνίας μηχανικά ή αυτόματα.

The Multirouter is a 19 inch unit which controls and monitors all Internet connections available on board giving the option to the users to select the preferred gateway manually or automatically. 

Επίσης, το σύστημα αυτό διασφαλίζει το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων διότι μπορεί να λειτουργεί με όλους τους τύπους σύνδεσης: 3G, WiFi, VSAT, Fleet Broadband (FBB).

Also it ensures the highest bandwidth because it can work with all connection types: 3G, WiFi, VSAT, Fleet Broadband (FBB). 

Τι προσφέρει - What it offers 

 • Κεντρικό έλεγχο όλων των ατομικών συνδέσεων και ρυθμίσεων. Με την πρωτοποριακή οθόνη διαχείρισης μπορείτε να τις ελέγχετε  και να τις παρακολουθείτε από ένα κεντρικό σημείο με το πάτημα ενός κουμπιού.
 • Διαχείριση και έλεγχο των τηλεφωνικών κλήσεων
 • Πρόσβαση στο Internet στους χρήστες με προπληρωμένες κάρτες
 • Καθορισμός προτεραιότητας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για να εξοικονομείται και να υποστηρίζεται το εύρος συχνοτήτων (συμπιέζοντας τις εικόνες - αποφεύγοντας ενοχλητικές διαφημίσεις) και να αυξάνει η ταχύτητα.
 • Το βέλτιστο και σταθερότερο σήμα για συνδέσεις 3G και WiFi (τοπική υποδομή σε μαρίνες) 
 • Ασύρματα πακέτα VSAT, FBB
 • Ανεμπόδιστη σύνδεση με εφαρμογές πραγματικού χρόνου: Skype, VPN, MSN Messenger 
 • Συνδεσιμότητα με όλα τα περιβάλλοντα Windows και Mac με όλες τις συσκευές, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, τηλέφωνα 


 • Centralized control of all individual connection modes. With the innovative user interface you can control and monitor them from a central point with a simple click.
 • Management and control of call logs (call log aggregator - Telephony)
 • Internet access to users by prepaid cards
 • Traffic prioritization
 • Proxy services to save and support bandwidth (compressing images – avoiding annoying advertisements) and increases page speed
 • Optimal and stable signal for 3G and Wifi connections (local infrastructure in marinas)
 • Air time packages VSAT, FBB
 • Unrestricted connection to real time applications: Skype, VPN, MSN Messenger
 • Working in all Windows and Mac environments in all devices, computers, tablets, phones.


Όπως μπορείτε να δείτε οι δυνατότητες αυτού του συστήματος ξεπερνούν με το παραπάνω τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του σκάφους εφόσον πρωταρχικά σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πληρωμάτων των μεγάλων πλοίων.

As you can see the possibilities of this system far exceed the requirements of the boat owner since originally it was designed to serve the needs for crews in large vessels.

Πόσο κοστίζει - How much it costs  

Η Vefino Ltd έχει επιτύχει να προσφέρει την πλατφόρμα Mutlirouter σε ένα προσιτό κόστος εγκατάστασης (της τάξης της τιμής μιας μεγάλης αυτόνομης συσκευής ναυσιπλοΐας) με επίσης πολύ λογικό κόστος λειτουργίας. 

Η εταιρεία επίσης προσφέρει συνεχή υποστήριξη στην πλατφόρμα

Vefino Ltd has succeeded to offer the Multirouter Platform at an affordable installation cost (a price comparable to the cost of buying an upper scale stand alone navigational device) with also a very reasonable running cost.

The company also offers continuous support to the platform.Συμπέρασμα - Conclusion

Το Multirouter είναι μια επαναστατική, αξιόπιστη και προσιτή σε κόστος πλατφόρμα η οποία καθιστά την χρήση του Internet στο σκάφος ευκολότερη, πιο οικονομική και πιο ευρεία.

Multirouter is a revolutionary, reliable and affordable platform which makes Internet use on board easier, more economical and  far broader. 

More info: 

Athens

23 Isminis Str. 14562, Athens, Greece +30 2118007455 +30 2108010438 info@vefino.com

Cyprus

Vefino Limited. 25 March Street No 7, Ap.101, Engomi, Nicosia, P.O. Box 27978, 2434 Engomi – Nicosia, Cyprus Inland +357 22007889

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...