Sunday, February 3, 2013

Boot 2013: Το Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf - The Dusseldorf Boat Show

Το Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf έλαβε χώρα μεταξύ της 19-27  Ιανουαρίου παρουσιάζοντας ένα μεγάλο αριθμό από σκάφη, κινητήρες, προϊόντα ναυτιλιακού εξοπλισμού και  θαλασσίων σπορ καθώς και διάφορα αξεσουάρ σ’ ένα εμβαδόν ελαφρά συρρικνωμένο λόγω των αντιξοοτήτων που βάλουν τον κλάδο την ναυτικής αναψυχής στην Ευρώπη. Η εκδήλωση η μεγαλύτερη στην Ήπειρο η οποία φιλοξένησε πολλούς διεθνείς εκθέτες υπέστη μια αναμενόμενη κάμψη,  μια μαλακή πτώση (226.300 επισκέπτες έναντι 246.700 επισκεπτών το 2012) με την έννοια ότι ήταν σε θέση να διατηρήσει την σημαντικότητα και το κύρος της προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες ιδιαίτερα το δεύτερο Σάββατο, την τελευταία ημέρα της επίσκεψης μου όπου πραγματικά απέκτησε μεγάλη ζωντάνια.


The Dusseldorf Boat Show took place on 19-27 January showcasing a great number of boats, marine equipment, engines, water sport products and various accessories in a floorplan slightly contracted due to the hurdles battering the leisure marine sector in Europe. The event the biggest in the Continent which hosted many international exhibitors  experienced an expected decline, a soft landing (226.300 visitors vs  246.700 visitors in 2012) meaning that it was able to maintain its significance and prestige attracting many visitors, especially the second Saturday, the last day of my visit, where it really became very vibrant.
   
Όλα τα αντικείμενα είχαν επιλεκτικά κατηγοριοποιηθεί στα 17 μεγάλα κτήρια σύμφωνα με το μέγεθος και το είδος τους ώστε να είναι ευκολότερο στους επισκέπτες να βρουν αυτό που ψάχνουν ή να θέσουν τις προτεραιότητες τους σχετικά με τα προϊόντα που θέλουν να δουν. Υπήρξαν πολλές πρεμιέρες και παγκόσμια ντεπούτα σε μια ποικιλία από σκάφη που αποκαλύφθηκαν μπροστά στο πιο διεθνές κοινό που παρά τους δύσκολους καιρούς κάλυψε αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες μίλια για να βρεθεί εκεί. 


 All subjects were selectively categorized in the 17 big halls according to their size and kind so it is easier for the visitors to find what they are looking for or to set their priorities concerning the items they want to check. There were a lot of premieres and world debuts in a variety of boats unveiled in front of the most international audience who despite the difficult times they covered hundreds or thousands of miles to get there. 

 Όμως η μεγάλη μου απογοήτευση προήλθε από την αδικαιολόγητη  απουσία της επίσημης Ελληνικής συμμετοχής και εννοώ τον ΕΟΤ ο οποίος δεν ήλθε στο κτήριο 13 το τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού της έκθεσης όπως έκανε όλα τα άλλα χρόνια πριν, σχεδόν διακηρύσσοντας ότι η Ελλάδα είναι έξω από την αγορά ενώ οι άλλοι ανταγωνιστικοί γείτονες όπως η Κροατία και η Τουρκία είχαν ισχυροποιήσει την παρουσία τους εκεί.

 However, my biggest disappointment came from the inexcusable absence of the official Greek representation and I mean the Greek National Tourism Organization which did not took part in hall 13 the sea tourism section of the fair as it did all the years before, virtually declaring that Greece is out of the market whirst other competing neighbors such as Croatia and Turkey had strenghtened their position there.


 Και βέβαια δεν χρειάζεται να αναφέρω την απόλυτη αδράνεια στο κτήριο 3 το χώρο της καταδυτικής έκθεσης όπου τον τελευταίο καιρό έχει πια γίνει παράδοση για την Ελλάδα και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να μην λαμβάνουν μέρος γυρίζοντας την πλάτη στη πιο πληθυσμιακή εκδήλωση του είδους στην Ευρώπη και καταδικάζοντας έτσι τις προοπτικές του καταδυτικού μας τουρισμού.

And of course not to mention the total inactivity in hall 3 the diving show  area in which lately it has become a tradition for Greece and Greek businesses to not participate turning their backs to the most populous show of this kind in Europe and thus condemning the prospects of our diving tourism.


Από την άλλη μεριά όμως, ορισμένα ελληνικά σκάφη εμφανίστηκαν στην εκδήλωση όπως τα τρία μοντέλα ανοικτού καταστρώματος της Karel Boats που πατρινού ναυπηγείου του κ. Νίκου Καρέλα που συμμετάσχει ως εκθέτης για δεύτερη φορά σε μια αποφασιστική προσπάθεια να βρει αντιπροσώπους και να επεκταθεί σε νέες αγορές κτίζοντας το δικό του δίκτυο πωλήσεων. Επίσης, τρία εκπληκτικά Technohull εκτίθεντο στο περίπτερο της Brugge Marine Center (BMC) του Βέλγου αντιπροσώπου της ελληνικής εταιρείας ενώ κατά τον ίδιο τρόπο μερικά μοντέλα της Drago Boats παρουσιάστηκαν μέσω της γερμανικής της αντιπροσωπείας. 


On the other hand though, few greek boats appeared in the event such as the three open deck models of Karel Boats the boatyard from Patras of mr Nikos Karelas who took part as an exhibitor in the Show for a second time in a determined effort to find dealers and expand in new markets building his own sales network. Also, three stunning Technohulls were showcased in the stand of Brugge Marine Center (BMC) the Belgian dealer of the Greek manufacturer while in the same manner few models of Drago Boats were exhibited through its german dealership. 


 Περπατώντας βρέθηκα μπροστά στο Compass 170DC ένα πολύ ευρύχωρο μικρό καμπινάτο σκάφος αντιλαμβανόμενος ότι αυτό προσέλκυε το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών οι οποίοι ανέβαιναν στο κατάστρωμα του για να το δουν καλύτερα. Επιπλέον, η Karnic Boats το κυπριακό ναυπηγείο είχε το δικό του περίπτερο σε συνεργασία με τον Ολλανδό αντιπρόσωπο του εστιάζοντας στην γερμανική αγορά.

 While walking I came in front of the Compass 170DC an ultra spacious small cabin boat noticing that she was attracting the interest of many visitors who came on board to take a better look at her. Furthermore, Karnic Boats the cypriot  shipyard had its own stand in conjunction with its Dutch dealer focusing on the german market.


 Επιπρόσθετα, λίγοι ακόμα Έλληνες πάροχοι υπηρεσιών ναυλώσεων ήταν παρόντες στο κτήριο 13 με κυρίαρχη την εταιρεία Kiriacoulis Mediterranean η οποία συστηματικά στοχεύει στην γερμανική αγορά για χρόνια ενώ οι Ionian Charter και Skorpios Charter  ήταν εκεί για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες προς τους προορισμούς τους. Επίσης, η Ελληνική Ένωση Μαρινών, ο πρόσφατα συσταθείς επαγγελματικός φορέας ήταν δραστήριος για δεύτερη χρονιά σε μια σημαντική προσπάθεια να προωθήσει τον ναυτικό τουρισμό της χώρας. 

 Moreover, a handful of  Greek charter providers and agents were present in the hall 13 the major one being Kiriacoulis Mediterranean which  is systematically targeting the german market for years where as Ionian and Skorpios were also on the hunt there to attract more visitors to their destinations. Also, the Greek Marina Association, the recently formed professional body was active for a second year in an important effort to boost the marine tourism of Greece. 


 Επισκεπτόμενος σταθερά την Boot από το 2002, θεωρώ πολύ σημαντικό περισσότερες ελληνικές εταιρείες του ναυτικού κλάδου αναψυχής είτε δραστηριοποιούνται ως κατασκευαστές σκαφών, παραγωγοί ναυτιλιακού εξοπλισμού, καταδυτικά κέντρα ή πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών να συμμετέχουν σ΄αυτή την έκθεση προκειμένου να αναζητήσουν περισσότερες ευκαιρίες, να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε νέες αγορές και να μεγαλώσουν την πελατεία τους. 

 Being a steady visitor of Boot since 2002, I find it very crucial that more other greek marine companies, either operating as boat builders,  marine manufacturers, diving operators or tourist service providers,  join this fair next year on in order to explore more opportunities, expand their activities to new markets and increase their clientele.

Αυτές είναι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες αυτές για να επιβιώσουν από την κατάρρευση της εγχώριας αγοράς και να ανοίξουν νέες και πιο ελπιδοφόρες προοπτικές και φυσικά είναι κάτι που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω και έχω ξοδεύσει πολύ μελάνι για να το γράφω!.


These are necessary actions to be taken by those companies to survive the collapse of the domestic market and open new promising prospects and  of course is something I am keeping telling all over again and again for years!.

 Ας δούμε λοιπόν παρακάτω εν συντομία μερικά από τα σκάφη που είδα κατά την διάρκεια της επίσκεψης μου στην Boot 2013.


 So, below I present in brief some of the boats I checked during my visit at Boot 2013.Τα Ελληνικά Σκάφη - The Greek Boats

Ιδρυθείσα το 1977 η Karel Boats από την Πάτρα κατασκευάζει ανοικτά και καμπινάτα σκάφη για  το ψάρεμα και την τουριστική χρήση δίνοντας έμφαση στην ευρυχωρία του καταστρώματος και στην πρακτικότητα σε συνδυασμό με ευέλικτες λύσεις. 

Instituted in 1977 Karel Boats is a manufacturer of open and cabin boats   for fishing and touring giving emphasis in deck spaciousness and practicality alongside versatile solutions. 
Πολυτελή φουσκωτά μεγάλων ταχυτήτων για έκκριση αδρεναλίνης και άνεση κατασκευασμένα με προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους και από ποιοτικά υλικά με χαρακτηριστικό τους τις κλιμακωτές γάστρες σχεδιασμένες από τον ειδικό στα ταχύπλοα σκάφη Adam Younger.

High performance and luxurious RIB for adrenaline pumping and comfort constructed with advanced technological methods and quality materials featuring vented hull designed by the powerboat expert Adam Younger. 

Τα σκάφη στην Έκθεση - Boats present in the Show

Ένα υπερευρύχωρο κομψά σχεδιασμένο καμπινάτο για την τουριστική χρήση και τα θαλάσσια σπορ προσφέροντας την δυνατότητα διανυκτέρευσης.

An ultra spacious elegantly designed weekender for the cruising pleasure and watersports offering overnight option. 


Length 5,10m
Beam 2,13m
Weight 530kg
Horsepower 50-100hp


Μια μεγάλη γκάμα από σκάφη καμπινάτα και ανοικτού καταστρώματος με έμφαση στην πρακτικότητα του καταστρώματος, την άνεση για την ευχάριστη κρουαζιέρα.

A wide range of open deck and cabin boats with emphasis on the deck practicality, comfort for the pleasurable touring experience
Σκάφη - Boats
Ένα ποιοτικό πολυτελές yacht με κλασσική και σύγχρονη σχεδίαση κατασκευασμένο από αλουμίνιο τόσο στην γάστρα όσο και στην υπερκατασκευή για να διασφαλίζει μακροζωία και αντοχή στο ταξίδι ενώ παραμένει εύκολο στην διακυβέρνηση του και στην πλεύση του  σ΄όλες τις συνθήκες.

A quality built luxury yacht with classic and contemporary design constructed by aluminum in both the hull and superstructure to ensure durability and strength during voyage while still remaining easy to handle and sail in all conditions. 

Length 23.20m
Beam 5,60m
Draft 1,5m
Horsepower 2xVolvo Penta D13 


Πολυτελές, πλουσιοπάροχο, άνετο με όμορφο εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό και το μεγάλο στρογγυλό πλαϊνό παράθυρο που παρέχει πολύ φυσικό φωτισμό στην μεγάλη κρεβατοκάμαρα.

Luxurious, luscious, comfortable with a wonderful exterior and interior design boasting the oversized circular side window which provides plenty of natural light into the large bedroom. Length 15,2m
Beam 4,29m
Displacement 13,200kg
Horsepower Volvo IPS 500 / Volvo IPS 600


Με κομψές και απαλές γραμμές, ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό  το σκάφος προσφέρει την πολυτέλεια ενός διαμερίσματος με θέα την θάλασσα.  

With elegant and fine lines, spacious and comfortable interior she offers the luxury of an apartment with view to the sea.Length 13,73m
Beam 4,01m
Displacement 10,500kg
Horsepower 2 x Volvo IPS 400 D4
2 X VOLVO IPS 500 D6


Το εξωλέμβιο αυτό σκάφος διαθέτει ένα μεγάλο κατάστρωμα και χαρακτηρίζεται από την πολύ ευρύχωρη υπερκατασκευή που προβάλλει ένα εξωτερικό πιλοτήριο. 

This outboard engine powered craft has a spacious deck and features a very roomy superstructure that boasts a flybridge.
Length 8,91m
Beam 2,93m
Displacement 3,441kg
Horsepower 450hp


Με κομψό σπορ σχεδιασμό, άνετο και φωτεινό εσωτερικό χάριν στα πλαινά παράθυρα και φωταγωγούς αυτό το yacht εκφράζει ένα καλό λόγο αξίας προς τιμή. 

With an elegant sport design, comfortable and bright interior thanks to the side windows and skylights this yacht represents a value for money option. 

Length 11,79m
Beam 4,16m
Weight 12,000kg
Horsepower 2x220-435hp


Ένα καλοσχεδιασμένο συμπαγές και μανιτζέβελο σκάφος που προσφέρει άνεση με πολλές ευκολίες στο κατάστρωμα του.

A well designed compact and maneuverable yacht to offer comfort with many amenities on board.

Length 8,10m
Beam 2,59m
Weight 3,152kg
Horsepower 250hp


Ένα δυναμικό, νεανικό με μεγάλο κατάστρωμα bowrider με κινητήρες jet για ενισχυμένη απόδοση στα θαλάσσια σπορ.

A dynamic, youthful with ample deck area jet driven bowrider for an enhanced performance in watersports

Length 6,55m
Beam 2,59m
Weight 1,308kg
Horsepower 2x T-Weber MPE-850TC 120hp


Ένα πολύ ευρύχωρο και λειτουργικό εξωλέμβιο σκάφος για το ψάρεμα και την τουριστική χρήση και μια φιλόξενη υπερκατασκευή ενός όγκου και με εξωτερική πιλοτήριο.

A very spacious and functional outboard craft for fishing and touring boasting and one volume hospitable superstructure and an external cockpit.
Length 7,39m
Beam 2,79m
Weight 1,800kg
Horsepower 250hp


Ποιοτικά σκάφη με μοντέρνα και κομψή γραμμή απαρτίζουν ένα εύρος καμπινάτων και ανοικτού καταστρώματος σκαφών για την απόλαυση της κρουαζιέρας με πολλές ευκολίες στο κατάστρωμα τους.

Modernly designed, elegant and quality boats comprising a range of  open and cabin models for the touring pleasure with many living amenities on board.  Ένα εύκολα μετατρέψιμο φουσκωτό ανοικτού καταστρώματος για το ψάρεμα και τα θαλάσσια σπορ

A versatile open deck RIB for fishing and watersportsLength 5,50m
Beam 2,50m
Weight 440kg
Horsepower 90-120hp


Προσφέροντας περισσότερη ελευθερία και δυνατότητα για διακυβέρνηση από ένα άτομο αυτό το καταμαράν μπορεί να μειωθεί σε όγκο φέρνοντας τις πλευρικές καρίνες κολλητά στο σώμα του όταν ελλιμενίζεται. 

Offering more freedom and shorthanded sailing possibilities this catamaran is able to contract on size bringing her side keels attached to her body while mooring.
Length 9,80m
Beam (Variable) 3,70-8,00 m
Weight 3,100kg
Draft 1.9m
Sailarea 80-110m2


Με δυναμικές και κομψές γραμμές αυτό το νέο ιστιοπλοϊκό προσφέρει άνεση στην κρουαζιέρα και μεγαλύτερες ταχύτητες.

With dynamic and fine lines this new sailing vessel offers comfort in touring together with performance
Length 11.95m
Beam 3.87 m
Displacement 7.500kg
Draft 2.40m
Main Sail 51.56m2


Με σπορ χαρακτήρα, ευχάριστο και άνετο αυτό το συμπαγές ιστιοπλοϊκό προσφέρει επιδόσεις με ευρύχωρο εσωτερικό με όλες τις ανέσεις.

Sporty, enjoyable and comfortable this compact sailing boat offers performance and a spacious interior with all living amenities

\Length 10.99m
Beam 3.61 m
Displacement 6.400kg
Draft 2.20m
Main Sail 72.1m2
Horsepower 40hp


Ευρυχωρία και άνεση σ΄ όλα τα σημεία για το μέγεθος του για να αναβαθμίζει την εμπειρία της κρουαζιέρας.

Spaciousness and comfort in all areas for her size to enhance the cruising experience.
Overall length 38'6'
Overall beam 22'3''
Upwind sail area 872 sq.ft
Engine2 x 20 hp sail drive

Ένα συμπαγές και μοντέρνα σχεδιασμένο ιστιοπλοικό για επιδόσεις προσφέροντας άνετους χώρους και όλες τις ευκολίες διαβίωσης για την κρουαζιέρα.

A compact modern performance cruiser sailing boat offering comfortable spaces and all living amenities for the cruise. 
Length 11.30m
Beam 3.75 m
Weight 7.000kg
Draft 1.6-2.30m
Main Sail 79.3m2
Horsepower 40hp

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...