Friday, January 4, 2013

Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος: Ευημερία για τους Πολλούς - Happy New Year: Prosperity for the Many


Αγαπητοί φίλοι και εραστές της θάλασσας σας εύχομαι πάνω από όλα να έχετε καλή υγεία και να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας. Σας εύχομαι ένα ευτυχισμένο και παραγωγικό νέο έτος. Όμως, την ίδια στιγμή, όλοι μας πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές καθώς αυτός ο χρόνος δεν πρόκειται να είναι τόσο εύκολος.Dear friends and sea lovers I wish you above all to enjoy a good health and put your dreams and aspirations in to action. I wish you a happy and productive new year. However, at the same time all of us should be realistic as this year would not be that easy.

Αυτό το έτος θα είναι πολύ δύσκολο γιατί πολλά τεράστια ζητήματα βρίσκονται μπροστά μας: Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός, η συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρωζώνη, η Οικονομική αναστάτωση στις Ασιατικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο και η αυξανόμενη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών στις περισσότερες δυτικές χώρες ιδιαιτέρα σ’ αυτές με την χειρότερη οικονομική κατάσταση.
This new year will be a very difficult one because many huge concerns lie ahead: The Fiscal Cliff, the ongoing Eurozone Crisis, the Financial turmoil in Asian markets in the global level and the deepening income contraction of most of the households in many western countries especially those with the worst economic shape.


Ελπίζω ότι αυτές οι προκλήσεις θα διευθετηθούν αποτελεσματικά από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους τραπεζίτες έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ανάπτυξη μαζί με την αντίστοιχη ανάγκη μεταρρύθμισης των οικονομικών συστημάτων και των εταιρικών πρακτικών και ειδικότερα του παραβατικού τραπεζικού τομέα. Πάνω απ΄ όλα θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους που υποφέρουν περισσότερο.

I hope that these challenges will be effectively addressed by the political leaders and the top business executives and bankers so that the outcome will be growth alongside the respective necessity for reforms in the financial systems and the corporate practices especially  in the culprit baking sector. Mostly they have to listen to the people who suffer the most.

 Ο προηγούμενος χρόνος, το 2012, μας άφησε με τις βαθιές πληγές της λιτότητας (επώδυνα μέτρα) η οποία δεν έχει μόνο πετσοκόψει τα εισοδήματα των περισσότερων οικογενειών ιδιαίτερα στις πληγείσες νοτιοευρωπαϊκές χώρες αλλά έχει επίσης καταστρέψει τα όνειρα και τις ελπίδες των νεώτερων γενιών προκαλώντας ένα τεράστιο αίσθημα αδικίας και πυροδοτώντας κοινωνικό αναβρασμό και απελπισία. Αυτό είναι περισσότερο από εμφανές στην χώρα μας.

 The former year, 2012, let us with the deep wounds of austerity which has not only reaped the incomes of many families mostly seen in the embattled south European nations but also has destroyed the dreams and hopes of the young generations igniting a tremendous feeling of injustice and triggering social unrest and despair. This is by far so obvious in the country of my origin, Greece.

Η Ελλάδα είναι πράγματι το παράδειγμα, ο καθρέπτης, το καναρίνι στο ορυχείο. Αποκαλύπτει τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Η λιτότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση και η ύφεση οδηγεί σε περισσότερη λιτότητα!. Αυτό σκοτώνει την οικονομία και κάθε προοπτική για ανάπτυξη και επιπλέον καταστρέφει την μεσαία τάξη το υπόβαθρο της οικονομικής σταθερότητας και της δημοκρατίας.

Greece is indeed the example, the mirror, the canary in the mine. It boasts the vicious circle of austerity and recession. Austerity leads to bigger recession and recession leads to more austerity!. This is killing the economy and any prospect for growth and furthermore it destroys the middle class the fundament of financial stability and democracy.

 Την ίδια στιγμή οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οντότητες στις ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν σημειώσει αξιόλογα κέρδη από αυτές τις οικονομικές αναστατώσεις γιατί απλώς είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε νέες πιο υποσχόμενες αγορές, να αντλούν ευκολότερα κεφάλαια στις διεθνείς χρηματαγορές και να επιτυγχάνουν κερδοφόρες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία σ’ όλον τον κόσμο. Μπορείτε να το δείτε και έτσι: στην διάρκεια του προηγούμενου χρόνου τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανέβηκαν πολύ αισθητά!. Αυτή, η γνωστή, παγκοσμιοποίηση μαζί με τα φανερά οφέλη στους καταναλωτές έχει παράλληλα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. 

At the same time the big international corporations and business entities of US and Europe have experienced significant gains from those economic upheavals simply because  they are able to expand their operations in other more promising markets, raise more easily capital in the international stock markets and succeed profitable investments in various assets around the globe. Just see it this way: during the last year the  European bourses rallied noticeably well!.  This, so known, globalized environment alongside the obvious benefits for the consumers has also widened the gap between the poor and the rich.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό που θα ευχόμουν να έβλεπα να συμβαίνει αυτόν τον χρόνο είναι αυτός ο αυξανόμενος πλούτος να μην είναι το αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων αλλά να ευνοήσει την ευημερία των ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην δική μας αγορά, τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής, όπου η πλειονότητα των ιδιοκτητών μικρών σκαφών, των πελατών στις ναυλώσεις, τουριστών της θάλασσας και των οπαδών των θαλασσίων σπορ προέρχεται από την μεσαία τάξη. Θέλω να δω μια καλύτερη εικόνα για αυτό τον χρόνο από το συρρικνωμένο εμβαδόν που είδα στο Ναυτικό Σαλόνι του Παρισιού πριν από ένα μήνα ή, ακόμα χειρότερα, την ματαίωση του Ναυτικού Σαλονιού της Αθήνας.

 

This is the biggest challenge to be tackled if we really want to have a better tomorrow. What I would wish to see happening this year is this increasing wealth will not be the exclusive privilege of the rich but will also favor the prosperity of the people. This is very important in our market, the leisure marine industry where the great majority of the small boat owners, charter clients, sea tourists and watersport enthusiasts comes from the middle class. I want to see a better outlook for this year rather than the shrunk floorplan I have just seen in the Paris Boat Show a month ago or ,even worse, the cancellation of the Athens Boat Show.

 Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτός ο χρόνος θα είναι το ορόσημο της αλλαγής προς την ευημερία των πολλών.

 So lets wish that this year we will be the time for a change towards the prosperity of the many.  


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...