Tuesday, February 28, 2012

Boot 2012: Το Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf - The Dusseldorf Boat Show

 Η Boot 2012, το Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf, διεξήχθει από τις 21 ως τις 29 Ιανουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο Messe καλωσορίζοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών και φιλοξενώντας ένα πλήθος από εκθέτες από πολλές χώρες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και πιο διεθνές ναυτικό γεγονός της Ευρώπης και όπως κάθε χρόνο για ακόμα μια φορά το επισκέφτηκα στις τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα. 

 Boot 2012, the Dusseldorf Boat Show was held from 21 to 29 of January at Messe Expo Center welcoming a big number of visitors and hosting the largest array of  exhibitors from many countries. This is the Europe’s biggest and most international marine event and as every year once again I visited it during the last days of that month.

 Το εμβαδόν καλύπτεται από 17 μεγάλα κτήρια που εκθέτουν όλα τα αντικείμενα της ναυτικής βιομηχανίας όπως μηχανοκίνητα σκάφη, ιστιοπλοϊκά, κινητήρες και συστήματα πρόωσης, ναυτιλιακό και σωστικό εξοπλισμό, συστήματα πλοήγησης και ηλεκτρονικές συσκευές, εξοπλισμό θαλασσίων σπορ, εταιρείες ναυλώσεων και τουριστικούς οργανισμούς και πρακτορεία. Όλα αυτά με την ολοκληρωμένη και υποδειγματική οργάνωση. 
 The floor plan is covered by 17 big halls reflecting all subjects of the marine industry such as motorboats, sailing boats, engines and propulsion systems, marine and safety equipment, navigational systems and electronics, watersports equipment, charters and service providers, tourist organizations and operators. All these alongside the complete and flawless organization. 

 Παρόλο που φέτος η Boot προσέλκυσε 246.700 επισκέπτες οι οποίοι ήταν οριακά λιγότεροι απότι πέρυσι (250.500) αυτός ο αριθμός αναδεικνύει μια σταθερή επάνοδο από το 2008 και έτσι η ατμόσφαιρα όπως την ένιωσα εκεί ήταν πολύ θετική καθώς πολλοί από τους επισκέπτες ήλθαν με πρόθεση για αγορές υποκινούμενοι από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και την εντυπωσιακή επίδοση της γερμανικής οικονομίας. Ομοίως, οι περισσότεροι από τους εκθέτες που μίλησα μαζί τους, φαινόντουσαν ικανοποιημένοι από την παρουσία του κοινού και από το γεγονός ότι πολλοί από τους επισκέπτες προερχόντουσαν από 60 άλλες χώρες.

 Even though this year Boot attracted 246.700 visitors who were marginally fewer than a year ago (250.500) the figure depicts a solid rebound since 2008  and so the vibes I sensed there were very positive as many of these visitors came with intention to buy driven by the robust domestic demand and the strong performance of the German economy. Similarly, most of the exhibitors I talked to appeared to be satisfied by  audience’s attendance and for the reason  that a big number of visitors originated from 60 other countries.
 Ο αριθμός των επισκεπτών και η διεθνής οντότητα της έκθεσης είναι τα κύρια στοιχεία που η Boot κερδίζει τους περισσότερους και πιο σημαντικούς εκθέτες από κάθε άλλο παρόμοιο Σαλόνι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 1.656 εκθέτες από 62 χώρες συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή. 17 από αυτούς προέρχονταν από την Ελλάδα και ανάμεσα τους ήταν οι Αφοι Μπισκίνη, Kiriacoulis Mediterranean, Karel Boat, ο EOT και η Ένωση Ελληνικών Μαρίνων.

 The amount of visitors and the internationality of the event are the key factors that Boot gains the most and  foremost exhibitors than any other similar Show in Europe and particularly 1.656 exhibitors from 62 countries joined it this year. 17 of them originated from Greece and among them were Biskinis Bros, Kiriacoulis Mediterranean, Karel Boats, the Greek National Tourism Organization and the Greek Marinas Association.
 Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι και οφέλη τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες για να λάβουν μέρος στην έκθεση αυτή στην Γερμανία. Για τους εκθέτες το κέρδος είναι ότι εκθέτουν τα μοντέλα τους μπροστά στο μεγαλύτερο και πιο διεθνές κοινό και άρα μπορούν να βρουν νέους πελάτες και την ίδια στιγμή να έρθουν σε επαφή με πολλούς επαγγελματίες επισκέπτες για να επιδιώξουν νέες ευκαιρίες και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους συνεργασίες. Ομοίως για τις εταιρείες ναυλώσεων και τους τουριστικούς πράκτορες και οργανισμούς τα οφέλη επικεντρώνονται στο να προσελκύσουν  την μεγαλύτερη προσφορά τουριστών είτε για να αγοράσουν τις υπηρεσίες τους ή να επισκεφτούν τους προορισμούς τους.

 There are a spate of good reasons and benefits  for both  exhibitors and visitors to  take part in this event in Germany. For the boat exhibitors the gain is to display their models in front of the biggest and most international audience and thus find new clients and at the same time to contact many visiting professionals enabling them to pursuit new opportunities and expand their business cooperations. Similarly, for the charterers and tourist operators and organizations the benefits are focusing on attracting the largest supply of tourists either to take their services or visit their destinations. 

 Από την άλλη μεριά οι επισκέπτες έχουν την μεγαλύτερη ευκαιρία για να δουν και να βρουν τα σκάφη των ονείρων τους ανάμεσα στην μεγαλύτερη επιλογή από τα εκτιθέμενα μοντέλα και να δουν από πρώτο χέρι ένα μεγάλο αριθμό από πρεμιέρες μαζί με τις καλύτερες προσφορές. Επίσης, να δουν και ακόμα να αγοράσουν εξοπλισμό και αξεσουάρ κάθε είδους για τα σκάφη τους ή τα θαλάσσια σπορ σε χαμηλές τιμές. 
 On the other hand the visitors have the fattest chance to see and find the boats of their dreams among the biggest selection of displayed models and watch from the firsthand a big number of premieres alongside the most attractive offers.  Also, to see and even buy equipment and accessories of any kind for their boats or watersports at bargaining prices.   
 Σύμφωνα, με  τους οργανωτές υπήρξε μια άνοδος ενδιαφέροντος για τα ιστιοπλοϊκά σκάφη ενώ τα μηχανοκίνητα διατήρησαν μια σταθερή ζήτηση. Τα περισσότερα νέα μοντέλα των ιστιοπλοϊκών αφορούσαν την κατηγορία των +/- 40 ποδών ενώ σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τα καλώς εξοπλισμένα μηχανοκίνητα σκάφη μεσαίου μεγέθους. Μιλώντας με μερικούς εκθέτες φουσκωτών σκαφών διαπίστωσα ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος στην δημοτικότητα αυτών των ευέλικτων σκαφών με τις μεγάλες πλευστικές δυνατότητες τα οποία επίσης μπορούν να ενσωματώνουν πολλές από τις ευκολίες διαβίωσης στο κατάστρωμα τους. 

 According to the organizers there was a spike of interest for the sailing boats while the motorboats maintained a robust demand. Most of the new launches of the sailing boats referred to  +/- 40 footers  whilst a considerable interest was emerged for the well equipped average size motor boats. Talking with some of the Rib exhibitors I realized that there is  a shy but steady increase in popularity of these high performance and agile boats that can also incorporate many living amenities on board. 
 Η Scorpion Ribs, η βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία, όπως τα τελευταία χρόνια είχε την πιο δυναμική παρουσία εκθέτοντας τέσσερα μοντέλα της ανάμεσα τους το Serket 88 και το ST9. Όμως φέτος δεν απέφυγε τη πρόκληση  καθώς ο ανταγωνισμός εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα. Το Technohull Sea DNA 999, το ελληνικό φουσκωτό, εκτέθηκε στο διπλανό περίπτερο του Βέλγου αντιπροσώπου BMC Ribs.

 Scorpion Ribs, the British manufacturer, as all the recent  years before  had the most prominent presence displaying four new models among them the Serket 88 and ST9.  However this year it was not unchallenged as competition appeared around the corner. The Technohull Sea DNA 999, the greek made Rib, was exhibited at the adjacent booth of  the Belgian dealer BMC Ribs.  

 Πραγματικά πιστεύω οι Έλληνες εξαγωγείς σκαφών, ναυτιλιακού εξοπλισμού και συναφών υπηρεσιών σύντομα να κατανοήσουν την αξία του να έχουν μια ισχυρή και αποφασιστική παρουσία στην έκθεση και να καταλάβουν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν προσεγγίζοντας  την μεγαλύτερη και πιο διεθνή αγορά. Κατ’ αυτή την έννοια πιστεύω ακράδαντα ότι μια μόνιμη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων θα αποκαλύψει την ποιότητα και τις δυνατότητες των προϊόντων των και θα βοηθήσει την ελληνική ναυτική βιομηχανία να επιτύχει μια βιώσιμη ανάπτυξη.

 I really hope that the Greek exporters of boats, marine equipment and service providers soon realize the value of having a strong and determined presence in this Fair and understand the benefits they can derive from reaching the biggest and most international market. In this sense I strongly believe that a permanent presence of the Greek businesses will unveil the quality and capacities of their products and help the greek marine industry to succeed a sustainable growth.
 Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά μερικά από τα καινούργια μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο Σαλόνι αυτό.

 So lets see more specifically some of  the new models unveiled in this Show.Πολλές ευχαριστίες στην GRID Marketing & Exhibitions Services για την υποστήριξη της στην δουλειά αυτή. Many thanks to GRID Marketing & Exhibitions Services for supporting my work. 


Ελληνικές συμμετοχές - Greek presentations 

 Το περίπτερο του ΕΟΤ
The booth of the Greek National Tourist Organization (GNTO)


Greek Marinas  Association


 Η Ένωση Ελληνικών Μαρίνων αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη πλειοψηφία της παροχής αγκυροβόλιων στην χώρα και αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στα ελληνικά νησιά.

 The Association of Greek Marinas reflects the representation of the big majority of the berthing capacities of the country and  is an important vehicle to boost the marine tourism into the Greek islands.


 Kiriacoulis Mediterranean

 Η Kiriacoulis Mediterranean είναι ένας σταθερός εκθέτης στην Boot εφόσον βλέπει την γερμανική αγορά ως την πιο σημαντική πηγή των πελατών της. 
Kiriacoulis Mediterranean is a permanent participant in the Boot since it cites the german market as the most significant source of its clients.

 Οι Αφοι Μπισκίνη για ακόμα μια φορά έλαβαν μέρος στο Σαλόνι για να διευρύνουν το διεθνές τους δίκτυο.
Biskinis Bros once again they took part in this Fair to expand their international network

 Η Karel Boats, το ναυπηγείο από την Πάτρα, συμμετείχε για πρώτη φορά  στο Σαλόνι στοχεύοντας στο να διευρύνει τις δραστηριότητες του στις χώρες τις Β. Ευρώπης.
Karel boats, the boatyard from Patras, participate for the first time in the Show aiming at expanding its operations to the northern European countries. Για πρώτη φορά η Technohull έλαβε μέρος στην εκδήλωση μέσω του Βέλγου αντιπροσώπου της. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό φουσκωτό εμφανίζεται σ’ αυτό το Σαλόνι.
For the fist time Technohull took part of the event via its Belgian dealer. It is the first time that a greek Rib appears in this Show.

Drago BoatsH Drago Boats πάντα παρούσα μέσω του Γερμανού αντιπροσώπου της.
Drago Boats always present through its german dealership

Περισσότερες συμμετοχές - More presences 

Argolis Yacht Charters Tsiropoulos Yacht Enterprises Ltd. 
CRAZYSHARK WATERSPORTS 
Ionian Charter Elena Vrionis 
Meganisi Sailing 
Odysseus Yachting Holidays S.A 
Olympic Spirit 
Region Thessalien 
Sail the Blue Yachting Argiris Tangalidis Yacht Service
Sk sailing Spyros Konidaris 
Skorpios Charter Ltd. 
Surf Club Keros 
Tzennet Yachting Panagiotis Tzennetoglou

GRP Boats


 Το σκάφος αυτό χαρακτηρίζεται από την δυναμική του και σπορ γραμμή εξωτερικά και από το πλούσιο και πολυτελές εσωτερικό του που περιλαμβάνει δύο καμπίνες, μπάνιο, σαλόνι και μια κουζίνα. Στο χώρο του ανοικτού καταστρώματος υπάρχουν πολλά καθιστικά και ξαπλώστρες που σε συνδυασμό με τις ευκολίες διαβίωσης δίδουν ένα άνετο ταξίδι ενώ ο κυβερνήτης μπορεί να βιώσει ένα αίσθημα υπεροχής όταν τιμονεύει το σκάφος από το πολύ εργονομικό και σπορ σχεδιασμένο πιλοτήριο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο cruiser για άνεση και ξεκούραση και έρχεται με στρώση teak και με πολλαπλές επιλογές στην εγκατάσταση έσω έξω κινητήρων. 

This vessel is defined by the dynamic and sporty design in the exterior and the luscious and luxurious interior featuring two cabins, bath, saloon and a galley. In the open deck area there are plenty seating and laying areas alongside living facilities  to give a comfortable journey whist the skipper can experience a supreme feeling in steering this boat from the very ergonomic and sportive looking cockpit. It is a complete cruiser for comfort and relaxation and it comes with teak finish and with multiple selection of sterndrive installations.  Length 11.80m
Beam 3.99m
Weight Displacement 8.200kg
Horsepower 2x300hp Ένα εύχρηστο 100% ψαράδικο σκάφος το οποίο είναι ιδανικό και για την κρουαζιέρα επίσης καθώς περιλαμβάνει πολλές ανέσεις διαβίωσης και μια διπλή κλίνη για την διανυκτέρευση και μια ξεχωριστή τουαλέτα. Η υπερκατασκευή εσωκλείει το σαλόνι, την εστία μαγειρέματος και το χώρο διακυβέρνησης ενώ στο εξωτερικό χώρο της πρύμνης υπάρχει ένας καναπές σε σχήμα Γ που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε τραπεζαρία. Το σκάφος κινείται με κινητήρα 150hp.

 A versatile 100% fishing boat which is optimal for touring as well since it incorporates plentiful living comforts plus a double berth for the overnight and a separate head. The superstructure shelters the saloon, the cooker and the helm station where as a comfortable L shape bench which can easily be transformed to a dining area exists in the open aft section. The boat is powered by a 150hp engine.
 Length 7.40m
Beam 2.78m
Weight 1.750kg
Horsepower 150hp

 Ένα συμπαγές σε μέγεθος αλλά ολοκληρωμένο cruiser με μεγάλο σαλόνι και δύο καμπίνες μια άνετη για τον ιδιοκτήτη και μια ακόμα επιπλέον. Οι ανέσεις διαβίωσης περιλαμβάνουν ένα ανεξάρτητο μπάνιο και ένα πλήρως εξοπλισμένο και φωτεινό εσωτερικό καθώς τα μεγάλα παράθυρα και οι φωταγωγοί επιτρέπουν στο φως να εισέλθει. Ένας άνετος πρυμνιός καναπές και ένας χώρος ηλιοθεραπείας στην πλώρη συμπληρώνουν την αίσθηση για ευχάριστη κρουαζιέρα. Κινείται με μονό ή διπλούς εξωλέμβιους κινητήρες
 A compact and complete cruiser with a big saloon and two cabins, a spacious one for the owner and an extra one as well. The living comforts include a separate bathroom and a fully equipped and bright interior as the wide windows and the sky lights enable the light to come through. A  comfortable and wide aft bench and a bow sundeck further enhance the pleasant cruising experience. Powered by single or twin set of outboards. 
 Length 8.78m
Beam 2.98m
Weight 2.800kg
Horsepower 300hp

 Αυτό το πρωτοποριακό και οικονομικό σε ενέργεια σκάφος κατασκευασμένο  από την σλοβένικη εταιρεία Seaway δείχνει πως η μοντέρνα πράσινη τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί επιτυχώς με το παραδοσιακό σχεδιασμό για να προσφέρει την αίσθηση πολυτέλειας εν πλω με το ελάχιστο κόστος καυσίμων. Το σκάφος περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις ενός πλήρους νοικοκυριού και η ευρυχωρία του προσθέτει στην ευχάριστη κρουαζιέρα. Ως το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας και ένα από τα πιο επιτυχημένα σκάφη στην κατηγορία του, έχει κερδίσει 17 διεθνείς επαίνους.

 This innovative energy saving vessel developed by the slovenian company Seaway shows how the modern green technology can be successfully combined with the traditional design to offer luxurious on board living with minimal fuel cost. The boat incorporates all the amenities of a full household and her spaciousness enhances the pleasure of cruising. As the company’s best seller and one of the most successful boat in her category, she has gained international 17 awards. 


Length 9.99m
Beam 3.49m
Displacement 4.800kg
Horsepower 75-165hp

 Μια μοντέρνα και δυναμική σχεδίαση με σπορ γραμμές και φαρδιά πλαϊνά παράθυρα για να προσδίδουν άφθονο φως στο εσωτερικό, αυτό το πολύ ευρύχωρο σκάφος έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει την ολοκληρωμένη εμπειρία της κρουαζιέρας. Το εσωτερικό περιλαμβάνει όλες τις δυνατές ανέσεις για να προσφέρει άνεση και ξεκούραση στο πλήρωμα περιέχοντας δύο καμπίνες, σαλόνι, μπάνιο, κουζίνα και ένα ευρύχωρο χώρο διακυβέρνησης. Το εξωτερικό πιλοτήριο παρέχει πλήρη άνεση με ένα πλατύ χώρο ηλιοθεραπείας, ένα μεγάλο καναπέ και ένα πλήρη χώρο διακυβέρνησης ενώ ακόμα μια ξαπλώστρα βρίσκεται στην πλώρη. Η φαρδιά πλατφόρμα της πρύμνης διευκολύνει την επιβίβαση και δημιουργεί μια ασφαλή περιοχή για την είσοδο στο νερό.

 A modern and dynamic design with sportive lines and wide side windows to provide affluent light into the interior, this very spacious boat is made to offer the complete cruising experience. The interior includes all possible amenities to offer comfort and relaxation to the crew featuring two cabins, saloon, bath, galley and a spacious helm station. The flybridge provides full outdoor comfort with a wide sundeck, a big bench and a complete cockpit whist another spacious sundeck can be found in the bow. The wide aft platform facilitates embarkation and creates a safe area to access the water. 

 Length 11.70m
Beam 3.66m
Weight 9.700kg
Horsepower 2x220 - 2x435hp

 Αυτό το ευρύχωρο και γρήγορο σκάφος διπλής κονσόλας προσφέρει ανεμπόδιστη κίνηση σ’ όλο το κατάστρωμα, αποθηκευτικές δυνατότητες και μετατρεψιμότητα σχετικά με τα καθιστικές και ξαπλωτές ανέσεις. Η γάστρα FasTrac δίνει στο σκάφος ταχύτητα και ευελιξία στα θαλάσσια σπορ και το άνετο κατάστρωμα είναι κατάλληλο για την κρουαζιέρα . Οι ανέσεις περιλαμβάνουν ένα πρυμνιό χώρο ηλιοθεραπείας, μια πλατφόρμα μπάνιου, μια τουαλέτα μέσα στην κονσόλα του συγκυβερνήτη  και μια φαρδιά καθιστική πλώρη που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ηλιοθεραπείας.
 This spacious bowrider is made for performance and offers unobstructed on board motion, storage capabilities and versatility concerning her seating and laying options. The FasTrac hull gives the advantages of speed and maneuverability for the water sport and the comfortable deck is suitable for touring. She features one aft sundeck,a bath platform, an enclosed head inside the co-driver’s console and a wide seating bow which can easily be converted to a sundeck.

Length 7.3m
Beam 2.6m
Weight 1.959kg
Horsepower 270-300hp
 Ένα ανοικτό σκάφος για την τουριστική χρήση με αναπαυτικές επιλογές. Η φαρδιά πλώρη μπορεί να μετατραπεί από καθιστικό σε μια μεγάλη επιφάνεια ηλιοθεραπείας ενώ ο πρυμνιός καναπές παρέχει αρκετό χώρο για τρεις επιβάτες. Η περιοχή του πιλοτηρίου προστατεύεται από το ψηλό αλεξήνεμο και περιλαμβάνει δύο περιστρεφόμενα καθίσματα ενώ ο εσωτερικός χώρος της κονσόλας προσφέρει αποθήκευση για ογκώδη αντικείμενα. Το σκάφος μπορεί να κινηθεί ικανοποιητικά με κινητήρα 115hp.
 An open space boat for touring with resting options. The wide bow can be concerted from seating area to a big sundeck whilst the aft bench provides sufficient place for three persons. The cockpit area is well protected by the tall windscreen and features two rotating seats where as the inner console space offers storage for bulky objects. She can be sufficiently powered by a 115hp engine.
Length 5.70m
Beam 2.38m
Weight 1.070kg
Horsepower 115-150hp

 Το νεώτερο μοντέλο της σειράς Sport Cruisers αντιπροσωπεύει άνεση, κομψότητα και ευρυχωρία και τραβά το βλέμμα με το πολυτελές εσωτερικό ξύλινο διάκοσμο, την κατακόκκινη γάστρα του και το μεγάλο πλαινό μπροστινό παράθυρο που δίνει φωτεινότητα στο εσωτερικό. Το ανοικτό σαλόνι του καταστρώματος περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο χώρο διακυβέρνησης με ψυγείο, εστία μαγειρέματος, μεγάλο πρυμνιό καναπέ με ένα πτυσσόμενο τραπέζι και αποθηκευτικούς χώρους εκατέρωθεν του. Η καμπίνα περιέχει την διπλή κλίνη, την πλήρη κουζίνα (ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή εστία) και το μπάνιο. Η άνετη πλατφόρμα της πρύμνης παρέχει εύκολη πρόσβαση στο νερό. 

The newest model in the range of Sport Cruisers represents comfort, elegance and spaciousness and is an eye catcher with her luxurious real wood interior, Sienna Red gel-coated hull and large fully enclosed front window for more brightness into the interior. The open deck saloon includes a complete helm station galley with a refrigerator, stove, large U- shaped seating area and a folding teak table and plenty of storage space on both sides. The cabin contains a double berth, a complete galley (refrigerator microwave oven and a two burner stove) and  bathroom. The wide aft platform provides easy access to the water. 
 Length 11.20m
Beam 3.48m
Weight 6.900kg
Horsepower 2x260 - 2x300hp
 Ένα ευρύχωρο και πολύ εύχρηστο για το μέγεθός του σκάφος εξ ίσου ιδανικό για τη τουριστική χρήση και το ψάρεμα. Με πολλές καθιστικές επιλογές, αποθηκευτικές δυνατότητες, άνετο χώρο διακυβέρνησης, μια  πλατιά πλώρη, πλατφόρμα πρύμνης  και πλαισιωμένο με καλαμοθήκες και ποτηροθήκες το σκάφος αυτό προορίζεται να προσφέρει απόλαυση στο πλήρωμα του στην πλεύση και στην χαλάρωση. Η πλώρη εύκολα μπορεί να δεχθεί ένα τραπέζι ή να μετατραπεί μια ευρύχωρη επιφάνεια ηλιοθεραπείας. Το σκάφος κινείται με κινητήρα 60hp. 
A spacious and a very versatile for her size open deck boat in equal terms for touring and fishing. With multiple seating options, storage capacities, spacious helm area, a wide bow, aft swimming platform and fitted with rodholders and cup holders this boat is destined to give pleasure to her crew during the ride and relaxation. The bow area can easily fit a dining table or it can be converted to a spacious sundeck. The boat can be powered with  60hp engine.
Length 5.07m
Beam 2.12m
Weight 720kg
Horsepower 60hp
 Ένα όμορφο και κομψό σκανδιναβικό σχέδιο με καθαρές γραμμές με στόχο να προάγει την άνεση και την ευρυχωρία και να αναδείξει ένα ευχάριστο αίσθημα διαβίωσης στο κατάστρωμα. Το σκάφος συνδυάζει επιτυχημένα την εύκολη διακίνηση στο κατάστρωμα με τις ανέσεις και τις ευκολίες διανυκτέρευσης της καμπίνας. Μια πλήρως εξοπλισμένη κρεβατοκάμαρα με ζεστή ξύλινη επένδυση και ένα ξεχωριστό μπάνιο και ένα κατάστρωμα από teak με πολλές καθιστικές και αναπαυτικές επιλογές μαζί με την εστία μαγειρέματος, ψυγείο, νεροχύτη και ένα ευρύχωρο χώρο διακυβέρνησης καλυμμένο από την σταθερή τέντα, όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της ευχάριστης κρουαζιέρας. Ένα σκάφος όπου η ποιότητα, κομψότητα και πρακτικότητα βρίσκονται σε αρμονική ισορροπία

 A fine and elegant scandinavian design with clear lines destined to enhance comfort and spaciousness in all areas eradicating  a wonderful living on board feeling. The boat successfully combines the easy motion on the deck with the amenities and the accommodations of the cabin. A fully equipped double berth with warm wooden interior and a separate bathroom and a teak finish deck that offers many resting and seating options alongside the cooker, refrigerator, sink and a spacious helm station covered by the T-Top, all these are the element of a relax cruising. A boat in which quality, elegance and functionality are in a harmonious balance.

Length 11.99m
Beam 3.99m
Displacement 8.200kg
Horsepower 2x370hp
 Το σκάφος αυτό αντιπροσωπεύει μια αναβάθμιση του αγωνιστικού σχεδιασμού και της οδηγικής συμπεριφοράς κατασκευασμένο με κομψότητα και τις ποιοτικές προδιαγραφές της αυστριακής φίρμας. Αυτό το μοντέλο προσφέρει πολυτέλεια στους ανοικτούς χώρους του με ένα άνετα διαμορφωμένο σαλόνι που περιλαμβάνει το εργονομικό πιλοτήριο το οποίο προσομοιάζεται με αντίστοιχο ενός σπορ αυτοκινήτου. Το σκάφος περιλαμβάνει ένα μεγάλο χώρο ηλιοθεραπείας στην πρύμνη για ανάπαυση στην αγκυροβολία ενώ όλο το κατάστρωμα καλύπτεται με στρώση από teak.

 The boat represents an advancement in the racing design and driving characteristics build with elegance and the high quality standards of the austrian brand. This model offers open air luxury with a comfortably fitted launch area including the ergonomically designed cockpit resembling this of an racing car alongside an accommodating cabin with separate head and living facilities. The boat also features a wide aft sundeck for relaxation at rest whilst the whole the deck area is covered in teak finish. Driven by a twin set of inboard shaft line engines.
 Length 10.17m
Beam 2.99m
Weight 3.900kg
Horsepower 2x300hp
 Η κομψότητα, η ποιότητα και η πολυτέλεια μπορούν να αποτυπώσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σκάφος της φημισμένης αμερικανικής φίρμας το οποίο επίσης χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική δεξιοτεχνία. Άφθονος χώρος, μια μπροστινή καμπίνα διανυκτέρευσης, ένα ευρύχωρο σαλόνι με ένα καναπέ σε σχήμα πετάλου που παρέχει καθιστικές και ξαπλωτές ανέσεις και οι δύο περιστρεφόμενες θέσεις στον χώρο διακυβέρνησης συνθέτουν μια πολύ ευχάριστη και κοινωνική περιοχή για την παρέα. Η επιφάνεια ηλιοθεραπείας της πρύμνης που σχηματίζεται πάνω στο κάλυμμα του μηχανοστασίου προστίθεται στις ανέσεις χαλάρωσης και κάθετι στο κατάστρωμα από το πολυτελές teak  ως και σε κάθε στοιχείο της κατασκευής είναι από πολύ καλή ποιότητα. Κινείται με δύο έσω έξω κινητήρες 300hp.
Elegance, quality and luxury can best depict this boat of the iconic american brand which is characterized by the supreme handcraftship as well. Ample space, a forward cabin for the overnight, a wide saloon with a U shaped bench which offers possibilities for seating and/or laying and the two comfortable rotating seats around the helm station constitute a very pleasant and sociable area for the company. The aft sundeck created on top of the engine room cap adds to the relaxation options, the cockpit is spacious and comfortable and everything on deck from the luxurious teak to any single piece of the construction are of high quality. Driven by a twin set of  300hp sterndrives.    
Length 9m
Beam 3.05m
Weight 3.400kg
Horsepower 2x300hp
 Ένα ευρύχωρο τουριστικό σκάφος εκτοπίσματος με γάστρα από ατσάλι και αλουμινένια υπερκατασκευή όπου το παραδοσιακό σχέδιο συναντά την πολυτέλεια και άνεση διαβίωσης χαρακτηρίζοντας το ως ένα διαμέρισμα στο νερό. Το σκάφος προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες σχετικά με την ευρυχωρία και την φιλοξενία περιλαμβάνοντας 3 καμπίνες, δύο εκ των οποίων με πλήρως εξοπλισμένες κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια, ένα μεγάλο σαλόνι και μια ολοκληρωμένη κουζίνα. Το εξωτερικό είναι εξίσου άνετο και το κατάστρωμα καλύπτεται από teak. 

 A spacious displacement cruiser made of steel hull and aluminum superstructure where the  traditional design meets the luxury and the comfort of living making her a floating apartment. The boat offers impressive possibilities concerning  spaciousness and accommodations including three cabins, two of them with fully equipped double berths, two bathrooms, a large saloon and a complete galley. The exterior is equally spacious and the deck are is teak finished.
 Length 15.50m
Beam 4.50m
Displacement 27.000kg
Horsepower 2x150hp
 Η γνωστή ελληνική εταιρεία Drago Boats έχει παρουσιάσει το νέο της μοντέλο στην σειρά της Sport Line προσφέροντας περισσότερο χώρο και ευκολίες σε ένα συμπαγές και εύκολο στο χειρισμό μέγεθος. Το καμπινάτο σκάφος περιλαμβάνει μια διπλή κλίνη έχοντας εστία μαγειρέματος καθώς και μεγάλα πλαϊνά παράθυρα και φωταγωγό για να  ενισχύει τον φυσικό φωτισμό. Ο χώρος διακυβέρνησης συνίσταται από το εργονομικό πιλοτήριο και το ψηλό αλεξήνεμο που προστατεύει τον κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που κάθονται στα περιστρεφόμενα καθίσματα. Ο πρυμνιός καναπές μπορεί εύκολα να φιλοξενήσει τρία άτομα και οι ευκολίες εκεί περιλαμβάνουν τον νεροχύτη, το ντους και την πλατφόρμα μπάνιου. Το φινίρισμα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και έτσι η ποιότητα και η χρηστικότητα πάνε χέρι με χέρι στο σκάφος αυτό.
 The renown Greek manufacturer Drago boats has launched the new model in its Sport Line series offering more space and facilities in a compact and easily maneuverable size. The cabin boat includes a double berth featuring a cooker alongside wide side windows and an overhead hatch to enhance natural lighting. The helm area is consisted with a ergonomic cockpit and a tall windscreen to protect the skipper and the co-skipper seated in the two rotating seats. The aft bench can comfortably accommodate three more passengers and the facilities there include a sink, shower, bathing platform. The finish is in a very good level so quality and functionality go hand to hand in this boat.   
Οι Αφοί Μπισκίνη, οι γνωστοί κατασκευαστές και εξαγωγείς των σκαφών Ποσειδών παρουσίασαν το νέο τους μοντέλο το Poseidon Classsic 675, ένα άνετο σκάφος ανοικτού καταστρώματος με αξονικό σύστημα που σχεδιάστηκε για τις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το σκάφος που εκφράζει την ιδέα όλη η οικογένεια γύρω μαζί αποτελεί μια ενδεικτική ενέργεια του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας που την έχει αναδείξει ως εξαγωγέα σε μεγάλη κλίμακα. Το σκάφος μπορεί να εξοπλιστεί με τέντα και πλατφόρμα μπάνιου.
 Biskinis Bros, the Greek manufacturer and exporter of Poseidon Boats presented its new project, the Poseidon Classic 675, a shaft line driven spacious open deck boat developed for the northern European countries. This all family around concept craft is an indicative work of the company’s extrovert attitude that has boosted it as an exporter in a large scale. The boat can be equipped with a tent and a swimming platform 
 Ένα ευρύχωρο και χρηστικό καμπινάτο σκάφος για το Σαββατοκύριακο προτάσσοντας μια γάστρα με βαθιά είσοδο για να ευνοεί την άνεση στο ταξίδι και τον ευκολότερο χειρισμό ενώ το αρνητικό chine και το μεγάλο φάρδος προσφέρουν ευστάθεια στο ταξίδι και στην ακινησία. Η καμπίνα είναι άνετη για δύο άτομα και περιλαμβάνει βολικά ράφια και χώρο για χημική τουαλέτα και ομοίως το πρυμνιό τμήμα αναδεικνύει άνεση ενσωματώνοντας ένα μεγάλο καναπέ που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε τραπεζαρία. Το σκάφος μπορεί να δεχτεί περισσότερο εξοπλισμό φιλοξενίας όπως ντους, νεροχύτη, εστία μαγειρέματος, ψυγείο και ράδιο cd.

A spacious and functional cabin weekend boat featuring a deep entrance V hull to boost  seaworthiness and driving comfort whilst her inverse wide chine and wide beam offer stability during the trip and at rest. The cabin is comfortable for 2 people and includes smart selves and a storage for a chemical toilet and similarly the aft section augments the comfort feeling embodying a wide bench which can easily be converted to a dining area. The boat can fit more accommodating equipment  such as shower, sink, cooker, refrigerator and radio cd.
Length 5.99m
Beam 2.49m
Weight 850kg
Horsepower 150hp
Inflatable Boats


Ένα τουριστικό Rib μεγάλων επιδόσεων που διαθέτει πολλές ανέσεις στο κατάστρωμα για να κάνει την διαβίωση άνετη και ευχάριστη. Η βαθιά γάστρα και οι μεταβλητοί σε φάρδος αεροθάλαμοι δίνουν μια γρήγορη και μαλακή πλεύση επιτρέποντας στο πλήρωμα να απολαύσει το ταξίδι βολικά καθισμένο ενώ το σκάφος προσφέρει μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες επίσης σε διάφορα τμήματα κάτω από τον πρυμνιό καναπέ, μέσα στην κονσόλα και στην πλώρη. Η κοινωνική καθιστική περιοχή της πρύμνης που καθορίζεται από ένα επιπρόσθετο καναπέ με πίσω όψη παρέχει ένα όμορφο χώρο ενδιαίτησης και καλύπτεται από την σταθερή τέντα bimini η οποία επίσης σκεπάζει τις μπροστινές ημιόρθιες θέσεις του χώρου διακυβέρνησης. Η επιφάνεια της κονσόλας δημιουργεί ένα άνετο πιλοτήριο ενώ μέσα της μια τουαλέτα μπορεί να τοποθετηθεί.   

 A highly performing touring Rib carrying many facilities on board to make living comfortable and enjoyable. The deep hull and the tapered tubes give a fast and smooth ride allowing the crew to enjoy the trip comfortably seated whilst she offers plenty of storage capabilities as well in various compartments under the aft bench, inside the console and the bow. The sociable seating aft area defined by an additional backward facing bench provides a neat picnic area sheltered by the T-Top bimini also covering the forward leaning posts  in the helm area. The console face creates a spacious cockpit where as inside it a toilet can be installed.  

Length 9.85m
Beam 2.75m
Weight 1950kg
Horsepower 2x250hp 

Ένα κομψό φουσκωτό με έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα για επιδόσεις και μεγάλες ταχύτητες εντείνοντας την εμπειρία έκκρισης αδρεναλίνης  ενώ ταυτόχρονα παρέχει άνεση. Η κλιμακωτή γάστρα σε συνδυασμό με τους δύο ίππους (Ullman κατά προτίμηση) δίνουν ένα συναρπαστικό αίσθημα στην μάχη με τα κύματα στην άγρια θάλασσα ενώ ο πρυμνιός καναπές μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα τρία άτομα. Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν στο διαμέρισμα πίσω από τον πρυμνιό καναπέ όπου επιφάνεια ηλιοθεραπείας σχηματίζεται στο κάλυμμα του, μέσα στην κονσόλα και κάτω από την πλώρη όπου ομοίως ένας χώρος ηλιοθεραπείας μπορεί να δημιουργηθεί με μαξιλάρια. Το Scorpion ST9 το οποίο έχει μερικώς αναπτυχθεί με συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας Ribco είναι ένα μονοκινητήριο σκάφος με επιλογές από 225 ως 300hp.  
An elegant Rib with an intense racing character made for performance and high speeds boosting the adrenaline dumping experience while maintaining comfort at the same time. The stepped hull in conjunction with the twin jockeys (Ullman in preference) exhilarate  the feeling of battling the waves in the rough seas whilst the aft bench can comfortably accommodate three more persons. Big storage spaces exist in the compartment behind the aft bench where a sunpad is shaped on top, inside the console and underneath the bow which similarly can create a cushioned sundeck area. The Scorpion ST9 which has been partly developed with input from the greek sister company Ribco is a single engine Rib with possibilities varying from 225 to 300hp.
Length 9m
Beam 2.75m
Weight 1450kg
Horsepower 225-300hp 
 Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα που αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό συνδυασμό μιας αεριζόμενης κλιμακωτής γάστρας σχεδιασμένης από τον ειδικό στα αγωνιστικά ταχύπλοα  Adam Younger δεμένη με ένα κομψό μεσογειακό κατάστρωμα το οποίο αναδεικνύει την άνεση προσφέροντας πολλές ευκολίες διαβίωσης όπως η καμπίνα της πλώρης για την διανυκτέρευση και μια τουαλέτα μέσα στην κονσόλα. Συνδυάζει  ταχύτητα, νεύρο και ομορφιά δίνοντας ένα ανάμικτο αίσθημα άνεσης, ενθουσιασμού και ασφάλειας όταν τρέχει με στις μεγαλύτερες ταχύτητες. Το σκάφος ταξιδεύει πάνω σε ένα αέρινο στρώμα που δημιουργείται κάτω από την γάστρα μειώνοντας τις τριβές και επιτρέποντας να είναι ευέλικτο με τον ελάχιστο χειρισμό. Ιδανικό για μακρινά ταξίδια και με απερίσπαστο σχέδιο εφόσον η οροφή της καμπίνας δεν ξεπερνά το ύψος των αεροθαλάμων. Ήταν μεγάλη έκπληξη για τον καθένα ότι αυτό το Rib των 70+ κόμβων (μέγιστη ιπποδύναμη) είναι 100% ελληνικό προϊόν. 
An impressive project representing a brilliant combination of a high performance ventilated stepped hull designed by the powerboat expert Adam Younger bonded with an elegantly shaped mediterranean looking deck which enhances comfort offering many  living amenities including a bow cabin for the overnight and a toilet inside the console. She is fast, spicy and beautiful giving a supreme mixed feeling of comfort, excitement and safety while driving at highest speeds. She travels on an air cushion created under the hull reducing friction and allowing her to be agile in maneuverability with minimal steering. The boat is  ideal for distant offshore journeys and her design remains seamless as the cabin roof does not exceed the  height of the tubes.   To every one’s surprise this 70+ knots Rib (max hp) is 100% made in Greece.  
Length 10.30m
Beam 2.80m
Weight 2200kg
Horsepower 2x250-2x350hp 
Αυτό το σκληροτράχηλο σκάφος αναψυχής είναι σχεδιασμένο για την τουριστική χρήση και τα σπορ δράσης όπως η κατάδυση και το ψάρεμα. Το σκάφος προβάλλει μια γερή και ελαφριά κατασκευή και μια βαθιά γάστρα που δίνουν ευστάθεια, ευκολία χειρισμού και άνετη πλεύση ενώ οι αεροθάλαμοι φέρουν πολλαπλές ενισχύσεις και είναι κατασκευασμένοι από Hypalon Neoprene 1.670 Dtex. Ο πρυμνιός καναπές και η αρκετά φαρδιά πλώρη όπου μπορεί να στηθεί τραπέζι προστίθενται στα στοιχεία άνεσης.
This hard working leisure craft is made for touring and action sports such as diving or fishing. She boasts a strong and light structure and a deep V hull which give sturdiness, easiness in handling and comfortable ride whilst the tubes have multiple reinforcements and are made of 1.670 Dtex Hypalon Neoprene. The boat features an aft bench and a quite wide bow where a table can be fitted.  
Length 6.80m
Beam 2.55m
Horsepower 150-200hp 
 Η ανανεωμένη έκδοση του επιτυχημένου και πολύ εύχρηστου φουσκωτού πολλαπλών χρήσεων σχεδιασμένο για τον τουρισμό, το ψάρεμα, την κατάδυση και τα θαλάσσια σπορ. Λόγω του μεγέθους του μεταφέρεται εύκολα σε τρέιλερ και είναι ευέλικτο στο χειρισμό του και εξ αιτίας της βαθύτερης γάστρας συμπεριφέρεται καλύτερα στην κυματώδη θάλασσα. Οι μετατροπές είναι εύκολες και έτσι η πλώρη μεταμορφώνεται  σε μια επιφάνεια  ηλιοθεραπείας, η πλάτη του καθίσματος διακυβέρνησης όταν φύγει αποκαλύπτει καλαμοθήκες και το κεντρικό πίσω κάθισμα αφαιρείται για να εξοικονομήσει περισσότερο χώρο. Η κονσόλα είναι μεγάλη και ψηλή προσφέροντας καλή προστασία και παρέχοντας ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.
The renewed version of the successful and very versatile multipurpose Rib designed for touring, fishing, diving and water sports. Due to her size she is trailerable and very ease in handling and because of her deep  hull, performs better in the wavy sea. Transformations are easy and so the bow can be converted to a sundeck, the helm seat’s back rest is taken out to reveal rodholders and the central aft seat can be removed to free extra space. The console is big and tall providing effective wind protection and offering a big storage compartment.    
Length 5.50m
Beam 2.50m
Weight 440kg
Horsepower 90-120hp 
Sailing boats Η γάστρα νέας γενιάς κάνει την ιστιοπλοΐα εύκολη και άνετη ενώ ο κομψός σχεδιασμός και οι αρμονικοί χώροι εξοπλισμένοι με όλες τις προβλεπόμενες ανέσεις ενός νοικοκυριού δίνουν πολυτέλεια στο κατάστρωμα. Η γεωμετρία των πανιών επιτρέπει στο ταξίδι να γίνεται με πλήρη ασφάλεια και την ίδια στιγμή παρέχει περισσότερο χώρο στο πιλοτήριο ενώ η καινοτομία και η ασφάλεια πάνε χέρι με χέρι στο πίσω κάθισμα το οποίο πέφτει προς τα πίσω για να δημιουργήσει μια πλατφόρμα μπάνιου για να απολαμβάνουμε εύκολα την θάλασσα.
 The new generation hull makes sailing easy and comfortable while the elegant design and the harmonious spaces equipped with all the expected amenities of a household brink luxury on board. The mainsail arch enables you to sail in complete safety and at the same time gives you more space in the cockpit where as innovation and safety go together on the rear seat which drops down creating a bathing platform to easily enjoy the sea.
Length 12.38m
Beam 4.20m
Draft 2.05m
Light Displacement 8.450kg
Main Sail area  42.10m^2
Horsepower 60hp  
 Το 415 είναι μια τελείως καινούργια και ανεξάρτητη ιδέα για την πιο εξελιγμένη και γρήγορη κρουαζιέρα με πανιά ενσωματώνοντας πολλές λειτουργίες. Ο σχεδιασμός της γάστρας, με διεύρυνση προς την πρύμνη, αυξάνει κατά πολύ την σταθερότητα. Ο χώρος του πιλοτηρίου είναι ευρύχωρος επιτρέποντας στο πλήρωμα και στην οικογένεια να κινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια στο κατάστρωμα. Το εσωτερικό έρχεται με έξι επιλογές συνδυασμών και μια ποικιλία από είδη ξύλου και υφασμάτων για να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις και γούστα του ιδιοκτήτη.
 The 415 is a completely new and independent concept for a state-of-the-art, fast-cruising yacht incorporating many functions. The design of the hull, broadening towards the stern, creates great stability. The wide cockpit area is spacious enabling the crew and the family to move effortlessly and safely on the deck. The interior comes with a choice of six combinations and a large selection of woods and fabrics to be designed according to the owner’s individual taste and requirements. 
Length 12.40m
Beam 4.17m
Draft 2.10m
Light Displacement 8.900kg
Sail area  87m^2
Horsepower 40hp
Ένα γρήγορο ιστιοπλοϊκό με σπορ χαρακτήρα με κομψή γάστρα και μεγάλη επιφάνεια πανιών προσφέροντας άνεση και ευκολία. Ευέλικτο στο χειρισμό του το σκάφος εύκολα προσαρμόζεται σε συνθήκες  ναυσιπλοΐας είτε για αγώνες ή για κρουαζιέρα και έχει ένα ευρύχωρο κατάστρωμα για να επιτρέπει την εύκολη διακίνηση κατά μήκος. Το εσωτερικό είναι άνετο με ένα ευρύ σαλόνι και οι χώροι είναι διαρρυθμισμένοι με βολικές καμπίνες και εύχρηστα αποθηκευτικά διαμερίσματα ενσωματώνοντας όλες τις προβλεπόμενες ανέσεις.  

A sporty and fast sailing boat with slim hull design and powerful sail plan providing comfort and convenience. She is maneuverable and adaptable to navigate both in races and cruising and has  a spacious deck to allow easy motion along. The interior is  comfortable with a wide saloon and the space is organized with convenient rooms and  useful storage units incorporating all expected facilities.
Length 10.99m
Beam 3.61m
Draft 2.10m
Light Displacement 6.400kg
Main Sail area  72.1m^2
Αυτό το πολύ μοντέρνο ιστιοπλοϊκό yacht είναι κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας και σχεδιασμένο σε συνεργασία με την Farr Yacht Design για να αναπτύξουν μια νέα ιδέα ενός κομψού σκάφους κρουαζιέρας που να προσφέρει άπλετη άνεση στο κατάστρωμα και ευρύχωρες παροχές φιλοξενίας στο πλήρωμα. Το σκάφος έχει ένα δυναμικό σχήμα εξωτερικά προσομοιάζοντας τις καμπύλες ενός σπορ αυτοκινήτου ενώ το εσωτερικό του διαμορφώνεται με ευρύχωρες καμπίνες (δύο ή τρεις) ένα πλούσιο σαλόνι με όλες τις ανέσεις πλαισιωμένο από μεγάλα παράθυρα και πολλούς φωταγωγούς. Φτιαγμένο για τους ιδιοκτήτες που θέλουν εκτός από την άνετη κρουαζιέρα ένα αναβαθμισμένο αίσθημα πολυτέλειας.
This very modern sailing is made with high quality materials and designed in collaboration with Farr Yacht Design to develop a new concept of an elegant sailing cruiser offering affluent  comfort on board and spacious accommodations for the crew. The boat has a dynamic exterior resembling the curves of a sport car whilst her interior is arranged with spacious cabins (two or three) a luscious saloon with all amenities featuring large windows and many skylights. Made for the owners looking besides the comfortable cruise for a more elevated feeling of luxury.
Length 13.99m
Beam 4.19m
Draft 2.14m
Light Displacement 12.300kg
Sail area  100m^2
Horsepower 55hp
Μια νέα ιδέα σε στο σχέδιο καταμαράν, γρήγορο στο νερό και ρυμουλκούμενο από αυτοκίνητο (οι πλαϊνές γάστρες κλείνουν προς τα μέσα) προσφέροντας ένα καλό επίπεδο φιλοξενίας περιλαμβάνοντας δύο κρεβατοκάμαρες, ένα σαλόνι και ένα άνετο πιλοτήριο. Το σκάφος μπορεί να επιτύχει ταχύτητες 20 κόμβων λόγω του μικρού βάθους του, είναι ευέλικτο και εύκολο στον χειρισμό ακόμα και από ένα άτομο. 
A new concept in trimaran design, fast in the water and trailerable by a car (foldable side hulls) offering a good level of accommodations including two double berths, a saloon and a comfortable cockpit. The boat is able to succeed speeds up to 20 knots due to her shallow draft, is maneuverable and easy in handling even by a single person.
Engines  

 Ο δικύλινδρος κινητήρας diesel MO32 ένα υβριδικό και πολύ αποδοτικό μοντέλο είναι φιλικός στο περιβάλλον και  βασίζεται στο συμπαγές και ανθεκτικό σχέδιο του Steyr Monoblock. Αυτό δίνει στο ιδιοκτήτη του σκάφους τα πλεονεκτήματα του μικρού βάρους, της εξοικονόμησης χώρου αφού ο κινητήρας μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα κάτω από το κατάστρωμα, των χαμηλών ρίπων και της καλύτερης απόδοσης της ενέργειας ηλεκτρικής και θερμικής που προκύπτει από τον καλό  συνδυασμό ισχύος του κινητήρα diesel και του ηλεκτρικού μοτέρ. Απευθύνεται κατά βάση στα σκάφη εκτοπίσματος και στα ιστιοπλοϊκά. 

The two cylinder diesel electric engine MO32 is an eco friendly and very power efficient a model based on the compact and robust Steyr Monoblock design. This gives the boat owner the advantages of light weight, more space since the motor can be installed horizontally or vertically under the deck, low emissions and higher energy management in all levels of electric power derived by the combination of efficient diesel engine and e-motor / generator. It is destined for the displacement and sailing boats.


Configuration 4-stroke, vertical, water cooled diesel engine

Maximum output at crankshaft * 662 kW (900 mhp) / 2300 rpm
Continuous rating output at crankshaft 482 kW (655 mhp) / 2100 rpm
Displacement 15.6 L (952 cu in)
Bore x stroke 127 mm x 154 mm (5.0 in x 6.1 in) 
Cylinders V8-type 90°
Combustion system Direct injection 
Aspiration Turbocharged with charge air cooler 
Starting system Electric starting 24 V - 6.7 kW (2 pole)
Alternator      24 V - 140 A (2 pole)         
Cooling system Fresh water cooling by centrifugal fresh water pump and rubber impeller seawater pump
 Lubrication system Enclosed, forced lubricating system
Direction of rotation (crankshaft) Counter clockwise viewed from flywheel side
Dry weight without gear 1650 kg (3638 lbs)
Environmental EU RCD, US EPA Tier2, BSO II & EMC


ZF Marine Propulsion Systems
Μια πλήρη σειρά από συστήματα πρόωσης που περιλαμβάνουν συστήματα μετάδοσης, χειριστήρια, αξονικά συστήματα, προπέλες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μηχανισμούς πλευρικής ώσης για όλα τα σκάφη από την γνωστή γερμανική εταιρεία. 
 A complete array of propulsion systems including transmissions, controls, shaftline systems,  propellers, electronic components and bow thrusters for all types of boats from the renown german manufacturer. 

Ο νέος εξακύλινδρος κινητήρας Honda ενσωματώνει σημαντικές καινοτομίες για καλύτερη απόδοση, ομαλότερη λειτουργία και αποτελεσματικότερη καύση. Η τεχνολογία BLAST αποδίδει περισσότερη ισχύ στην αρχή για γρηγορότερο πλανάρισμα, η ελεγχομένη καύση φτωχού μείγματος ευνοεί την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, η τεχνολογία VTEC και οι διπλοί αεραγωγοί δίνουν ισχύ και ομαλή επιτάχυνση ενώ το ενισχυμένο κιβώτιο γραναζιών αντέχει στην δοκιμασία των δύσκολων συνθηκών στη θάλασσα. Συμβατός με το NMEA 2000.
The new V6 Honda outboard embodies significant innovations for better performance, smoother operation and fuel efficiency. The BLAST technology (Boosted Low Speed Torque) delivers more power at the start to reach plane faster, the lean burn control favors lower fuel consumption, the VTEC technology and the dual air circuits give power and smooth acceleration whilst the extreme duty gearcase withstand pressure on the sea demanding conditions. NMEA 2000 compliant.  
Type 4-Stroke, SOHC, 60˚ V6, 24 Valve
Displacement 3583cc (219 cubic ins.)
Bore & Stroke 89 X 96 mm
Full Throttle RPM Range 5300 - 6300 RPM
Rated Power 250 HP @ 5800 RPM
Cooling System Water Cooled
Fuel Delivery Programmed Fuel Injection
Ignition System MicroComputer Programmed
Starting System Electric
Gear Ratio 2.00:1 (24/12)
Alternator (Electric Start) 90-Amp (1118 watt)
Battery Charging Power 60 Amps (756 watts)
X-Type 278 kg - 613 lbs
Το πλέον δημοφιλές σύστημα Pod στην ερασιτεχνική ναυσιπλοΐα προσφέρει εύκολο και ακριβή χειρισμό, υψηλή απόδοση, χαμηλούς ρύπους και άνεση στην κρουαζιέρα. Η γκάμα IPS αποτελείται από δέκα μοντέλα από το IPS 350 μέχρι το IPS1200 που συνδυάζονται με τρία διαφορετικά μεγέθη ποδιών (Pods) και διατίθενται σε διπλές, τριπλές και τετραπλές τοποθετήσεις για να ταιριάζουν σε yachts από 30 ως 100 πόδια.
The most popular Pod system in the leisure marine navigation offering easy and excellent handling, high performance, low emissions and comfort in cruising. The IPS range consists of ten models from IPS350 to IPS1200 matched to three different pod sizes and available for twin, triple and quadruple installations to be suitable for yachts from 30 to 100 feet.
Marine equipment and navigation systems


 Μια συμπαγής, τεχνολογικά εξελιγμένη και προσιτή σε κόστος συσκευή χαρτογράφου/ ανιχνευτή ψαριών για να προσαρμόζεται σε μικρά σκάφη και καγιάκ. Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας 5 in./12.7, 480x480 pixel SolarMAX™ 256-color TFT αποδίδει καθαρή απεικόνιση με έντονες λεπτομέρειες και είναι ευανάγνωστη από ευρείες γωνίες και σε έντονο ήλιο. Η διπλή γωνία δράσης 455/800 kHz δίνει ξεκάθαρη απόδοση της μορφολογίας του βυθού και τα ενδιαφέροντα σημεία ενώ η δυνατότητα αναδρομής στην ιστορία των απεικονίσεων του ηχοβολιστικού επιτρέπει την επανασκόπηση  της καλυφθείσας διαδρομής. Έρχεται με πολλές επιλογές καρτών χάρτων.


A compact, state of the art and affordable chartplotter/ fishfinder device to fit in small boat and kayaks. The high resolution 5 in./12.7, 480x480 pixel SolarMAX™ 256-color TFT display creates clear imaging with sharp details easily readable at wider angles and sunlight.  The dual 455/800 kHz coverage gives clear representation of the bottom composition and the interesting points whilst the scroll-back of imaging sonar history review covered water and pinpoint spots. It comes with multiple map/chart card options.

 Μια συσκευή πολλαπλών λειτουργιών 12.1’’ με τεχνολογία αφής και χειρισμό με πλήκτρα για όλα τα σκάφη. Έχει συνδεσιμότητα με iphone 4 and iPad 1 & 2 και ενσωματώνει ασύρματο δίκτυο Wi-Fi και Bluetooth και διαθέτει επιπρόσθετα το τηλεχειριστήριο RCU-3 Bluetooth (πωλείται ξεχωριστά). Το δίκτυο του μπορεί να επεκταθεί μέχρι και σε 6 οθόνες και συνεργάζεται με τους ψηφιακούς σαρωτές ραντάρ Raymarine, θερμικές κάμερες νυκτός, τους δέκτες του μετεωρολογικού συστήματος SIRIUS, δέκτες AIS, διάφορα όργανα και αυτόματους πιλότους. 
A 12.1" multifunction Hybrid - Touch screen display for boats of all types. It also has connectivity with iphone 4 and iPad 1 & 2 and incorporates built-in Wi-Fi and Bluetooth Wireless Networking and comes with the optional RCU-3 Bluetooth Remote Control (sold separately.)  It has expandable network up to 6 displays and works with Raymarine digital radar scanners, thermal night vision systems, SIRIUS weather receivers, AIS receivers, instruments, autopilots and more. 
Το GPSMAP 7015 έρχεται έτοιμο με μια παγκόσμια βάση χαρτών με δορυφορική κάλυψη καθώς και με απεικόνιση σε ποιότητα video στην εντυπωσιακή της οθόνη 15.5’’ XGA. Επίσης προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα με συστήματα όπως ηχοβολιστικά, ραντάρ, μετεωρολογικά δεδομένα και άλλα.  Για ακόμα πιο αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά όπως δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, αεροφωτογραφίες και τρισδιάστατες απεικονίσεις σε χάρτες διατίθεται η επιπρόσθετη κάρτα BlueChart® g2 Vision®
The GPSMAP 7015 comes standard with a worldwide, satellite-enhanced basemap as well as video-quality resolution on an impressive 15.5” (39.37 cm) XGA display. It also provides total system integration and can be connected to sonar, radar, weather and more. For additional enhanced features as high-resolution satellite images, aerial photographs and 3-D perspective of map information you can add the optional BlueChart® g2 Vision® card.

 Μια συνολική έκθεση των πορτογαλικών τεχνικών υφαντουργικών εφαρμογών για τον ναυτιλιακό και σωστικό εξοπλισμό, τα αξεσουάρ σκάφους και τα συστήματα ελλιμενισμού
A collective exhibition of Portuguese technical textiles applications on the marine and safety equipment, boat accessories and mooring systems.


Navimo Group

Ένας όμιλος επιχειρήσεων που εμπορεύεται κορυφαίες φίρμες στον κλάδο με μια πλούσια γκάμα όλων των ειδών ναυτιλιακού και  σωστικού εξοπλισμού και αξεσουάρ.
An umbrella group trading multiple prominent brands in the industry with a rich series of all kind of marine, rescue and safety equipment and accessories. 

Marinepool
Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ναυτιλιακού ρουχισμού
The largest marine apparel manufacturerNo comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...