Wednesday, January 4, 2012

2012: Ένα έτος πολύ μεγάλων προκλήσεων - A year of great challenges


Ο ερχομός του νέου χρόνου υποδεικνύει ότι αυτό το ιστολόγιο σβήνει δύο κεράκια. Ξεκίνησα αυτό το ιστολόγιο ως ένα τρόπο για να εκφράσω τον εαυτό μου και να μοιραστώ τις εμπειρίες μου στην θάλασσα και στα μεγάλα γεγονότα του κλάδου με την διεθνή κοινότητα των φίλων που έχουν σκάφος και αγαπούν την θάλασσα και γενικά με όλους όσους τους αρέσει να ασχολούνται με αυτήν. Το βρίσκω αυτό και εξακολουθώ να το βρίσκω πολύ ευχάριστο και θέλω να συνεχίσω ακόμα περισσότερο αυτό τον χρόνο. Σας εύχομαι λοιπόν ένα ευτυχισμένο και αποδοτικό νέο έτος με πολλές ευχάριστες στιγμές στη θάλασσα.The arrival of the new year shows that this blog is blowing out 2 candles. It was a couple of year ago when  I started this blog as a way to express myself and share my experiences at sea and on major marine events with the international community of boaters and sea lovers and all those fans who enjoy spending their time in the water. I found it all this time and still find it very amusing and I want to go on further and further this year. So I wish you all happy and prosperous new year with many wonderful moments at sea.

Ας είμαστε ειλικρινείς!. Το 2011 ήταν ένα οικονομικά πιεστικό έτος καθώς διαπιστώσαμε χαμηλότερη ανάπτυξη, νευρικούς επενδυτές, ανεβοκατεβάσματα των μετοχών στις χρηματαγορές και σκληρότερα επώδυνα μέτρα για τις χρεωμένες χώρες. Αναμφίβολα, η Ευρώπη έγινε το πεδίο μαχών των οικονομικών εξελίξεων και η αρένα των προβληματισμών όλου του κόσμου με πολιτικές επιπτώσεις σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα όπου οι κυβερνήσεις τους παραιτήθηκαν. 


Lets be honest!.  2011 was a financially very strenuous year as we have witnessed, lower growth, nervous investors, a roller coaster effect in the stock markets and  stricter austerity measures in the indebted countries. No doubt, Europe became the battlefield of the economic events and the arena of financial concerns around the globe with political implications in countries like Italy and Greece whose  governments had to resign.


Ας είμαστε ειλικρινείς ξανά!. Το 2012 θα είναι ένα δυσκολότερο έτος. Μέσα στον χρόνο αυτό η επιβίωση του ευρώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί και αυτό επιφέρει την αναγκαιότητα για μεγάλους πολιτικούς και οικονομικούς ανασχηματισμούς στο μπλοκ των 17 κρατών με αυστηρότερους ελέγχους των προϋπολογισμών και περισσότερη δημοσιονομική ενοποίηση. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει λιγότερα έξοδα και περισσότερες περικοπές. Η πίεση αυτή διαχέεται σ’ όλες τις χώρες όχι όμως με στον ίδιο βαθμό επεκτεινόμενη λιγότερο στον σκληρό πυρήνα όπως στη Γαλλία και Γερμανία και περισσότερο στα πιο ευάλωτα μέλη όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και βέβαια και ακόμα χειρότερα στην Ελλάδα. Lets be honest again!. 2012 will be a more difficult year.  With in this year the survival of euro must be secured and this brings the necessity  of major political and economic reforms in the bloc of 17 nations with stricter budget controls and fiscal consolidation. This in plain words means less spending and more cuts. The pressure is dispersed around all countries though not in the same degree, spreading less in  the hardcore nations like France and Germany and more to the vulnerable members such as Portugal, Ireland, Spain, Italy and of course and even worse to Greece. Ας είμαστε ειλικρινείς και για την Ελλάδα επίσης!. Η χώρα βρίσκεται σε δεινή θέση και στην χειρότερη οικονομική κατάσταση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό θα αποτελέσει μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της. Επιβαρυμένη με μια πρωτοφανή ύφεση για 4 συνεχή χρονιά που εντείνεται στο 6.1% το περασμένο χρόνο και με την ανεργία να ανεβαίνει στο 18% η εγχώρια οικονομία έχει καταρρεύσει και παραμένει ζωντανή αποκλειστικά με τις δόσεις της Τρόικας. Η ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις, αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα με μια επώδυνη μετάβαση είναι αναμφίβολα επιτακτική προκειμένου η χώρα να ξαναβρεί τον δρόμο της.Lets be honest about Greece as well!. The country finds itself in dire straits and in the worst financial state after the WWII and this will be a milestone in its history. Stricken by an unprecedented recession for 4 consecutive years edging up to 6.1% last year and with the unemployment rate climbing to 18% the domestic economy has collapsed and remains alive only because of  the disbursements of Troika. The need for immediate economic reforms, legislation restructuring  and public sector contraction with a painful transition is undeniably mandatory for the country to be on track again.


Χωρίς αμφιβολία, αυτό έρχεται με κόστος τις πολύ μεγάλες θυσίες της μεσαίας τάξης και των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. Αύξηση φόρων, περικοπές, ψαλιδίσματα μισθών, μειώσεις συντάξεων όλα αυτά έχουν συνδράμει στην μεγάλη απώλεια της αγοραστικής δύναμης των περισσότερων νοικοκυριών υποσκελίζοντας την ζήτηση και στην μείωση της επίδοσης των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας περιορίζοντας την παραγωγή και οδηγώντας σε απολύσεις. Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι της ύφεσης η οποία επιμένει και θα παραμένει μη αναστρέψιμη για όσο καιρό οι μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται άμεσα.  Μεταρρυθμίσεις που θα ενεργοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις, θα δώσουν κίνητρα για επενδύσεις, θα ευνοήσουν τις εξαγωγές και θα εκμεταλλευτούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα του τουρισμού. 


Undoubtedly, this comes with the cost of grave sacrifices of the middle class and the financially weakest  groups. Tax hikes, cuts, salaries haircuts, pension reductions all have contributed to a big loss of purchasing power to many households slashing demand and poorer performance by the businesses which face a big liquidity problem restricting output and leading to layoffs . These are the main factors of the recession which persists and will remain irreversible   as long as the reforms are not implemented right away. Reforms that will activate the productive forces, stimulate investments, favor exports and take better advantages of tourism. 


Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να επιστρέψει στην πρότερη κατάσταση του συνεχούς δανεισμού και έτσι πρέπει να αλλάξει. Ο κλάδος της θαλάσσιας αναψυχής της χώρας μπορεί να αποτελέσει μια από τις παραγωγικές δυνάμεις για ανάπτυξη εφόσον του δοθεί η πρέπουσα προσοχή. Οι  Έλληνες κατασκευαστές σκαφών έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια ανταγωνιζόμενοι  επιτυχώς τους πλέον επώνυμους διεθνούς οίκους στο εγχώριο έδαφος και είναι πλέον καιρός να το κάνουν αυτό σε πιο διεθνή κλίμακα. Χρόνια εμπειρίας και συνεχών παρεμβολών από φανατικούς χρήστες τους έδωσαν την δυνατότητα να βελτιωθούν. Έτσι είναι πλέον σε θέση να εξάγουν τα προϊόντα τους για τον απλό λόγο ότι είναι πολύ καλά αναφορικά με την ποιότητα, την πλευστική συμπεριφορά και τις ανέσεις διαβίωσης και γι αυτό είμαι σίγουρος ότι τα σκάφη αυτά μπορούν να κερδίσουν την προτίμηση πολλών χρηστών και φίλων της θάλασσας σε πολλές άλλες χώρες.


This is the dire situation of Greece.  It can not go back to the previous state of   continuous borrowing so it has to change. The leisure marine industry in Greece can be one of the productive forces of growth if considered appropriately. The Greek boat manufacturers have done a fantastic job all these years competing successfully with the well known international brands in the domestic soil and now it is time to do this in international scale. Years of experience and consistent feedback from fanatic users have enabled them to improve. They are able to export their products simply because they are very good in terms of quality, sea keeping performance and living amenities and I am sure these boats can gain the preference of many users and sea fans in many other countries. 
Η θάλασσα ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο δρόμος για την Ελλάδα να επιβιώνει, να ανασυγκροτείται και να ευδαιμονεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Αποτελεί το στοιχείο που βοηθά την χώρα να μεγαλώνει και να φέρνει πλούτο και για εκατομμύρια ανθρώπους, ημεδαπούς και τουρίστες, να την απολαμβάνουν κολυμπώντας, βουτώντας, ψαρεύοντας, πλέοντας με ιστιοπλοϊκά ή μηχανοκίνητα σκάφη και γενικά ασχολούμενοι με οποιοδήποτε άλλο είδος  δραστηριότητας ή αναψυχής. Πιστεύω ότι αυτό το χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε (περισσότερο) την δύναμη και την γενναιοδωρία της θάλασσας. Μας προσφέρει πολλά: διασκέδαση, τροφή, εισόδημα ενώ μας βοηθά να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία, να ανακαλύψουμε ξανά την αγάπη για την ζωή και να κρατηθούμε μακριά από την μιζέρια ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες και σκληρές καταστάσεις. The sea was, it is and always will be the way for Greece to survive, reassemble and prosper and this is vital to remember. It is the element to help the country expand and attract wealth and for millions of people, locals and tourists, to enjoy a great time in it  swimming, diving, fishing, sailing, boating and getting involved in any other sort of sports and entertainment. I believe that this year is absolutely necessary to realize the power and the generosity of sea. It offers a lot: enjoyment, food, income while it help us maintain our  sanity, rediscover the love for life and keep the misery away under the most difficult and adverse circumstances.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...