Tuesday, July 26, 2011

Στο Ναυπηγείο της Mostro - At Mostro Boatyard


Η ιστορία της Mostro ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 καθώς η ελληνική εταιρεία κατασκευής φουσκωτών σκαφών έχει παράγει μια μεγάλη ποικιλία από μοντέλα διαφόρων μεγεθών σε εκδόσεις καμπινάτες και ανοικτού καταστρώματος και η συνολική της παραγωγή έχει ξεπεράσει τις 6.000 μονάδες. Η καθετοποίηση της παραγωγής και το εξειδικευμένο προσωπικό είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας όπως ο κ. Βαγγέλης Ρολόγης ο διευθυντής marketing της Mostro μου ανέφερε κατά την διάρκεια της επίσκεψης μου στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου στην Παλλήνη.Mostro’s  history dates back to the early 80’s as the greek Rib manufacturer has produced a big variety of  models of different sizes in open and cabin versions and its overall output has already exceeded  the 6.000 units . The integrated production and the  skillful workforce are the key elements of company’s successful course as mr. Vaggelis Rologis Mostro’s marketing manager mentioned to me during my visit at the company’s premises in Pallini located in the  outskirts of Athens. 


Η αρχή της δεκαετίας του 80 μπορεί να χαρακτηριστεί ως  η “αποκάλυψη” των γαστεράτων φουσκωτών σκαφών καθώς μερικοί ενθουσιώδεις επαγγελματίες ίδρυσαν τις επιχειρήσεις τους κατασκευάζοντας αυτά τα αξιόπλοα και γρήγορα σκάφη που σύντομα κέρδισαν την προσοχή και την προτίμηση ενός μεγάλου κοινού από τους δραστήριους χρήστες που επιζητούσαν περισσότερη διασκέδαση στο νερό και την δυνατότητα να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις στην ανοικτή θάλασσα. Τότε ήταν όταν ο κ. Κυριακίδης ξεκίνησε το δικό του ναυπηγείο, την Mostro που έγινε ένας από τους πρωτοπόρους κατασκευάζοντας ιστορικά σκάφη όπως  τα Top Gun  864 και το  984 και τα Offshore 581 και 621 ενώ αυτή η πρωτοπορία συνεχίζεται και στις μέρες μας με τις πρόσφατες δημιουργίες το έξυπνα σχεδιασμένο Vendetta 860 και το Spirit 550, ένα μίνι καμπινάτο Rib που ενσωματώνει όλες τις προβλεπόμενες ανέσεις που βρίσκουμε στα μεγαλύτερα σκάφη αυτού του είδους. The early 80’s could be characterized as  the “apocalypse” of the Ribs in Greece as some inspired professionals started their own businesses building these reliable and fast moving boats that soon after captured the attention and preference of a wider audience of adventurous sea lovers  who were seeking more fun at the water and the possibility to cover longer distances in the open sea.  It was then when  mr Kyriakidis set up his own boatyard, Mostro which became one of the pioneers creating “historic” boats as the Top Gun 864 and 984  and the Offshore 581 and 621 while innovation is still  present in our days with its recent accomplishments the smartly designed Vendetta 860 and Spirit 550, a mini Rib cruiser  incorporating  all the expected comforts found in  oversized boats of such a kind.“Όλα τα σκάφη κατασκευάζονται στο ναυπηγείο από τον σχεδιασμό τους μέχρι την τελική τους φάση...το σκάφος ξεκινά από πρώτες ύλες και καταλήγει στην θάλασσα” μου εξήγησε ο κ. Βαγγέλης Ρολόγης μιλώντας για την καθετοποίηση της παραγωγής. “Μόνο τα ανοξείδωτα μέρη και οι ταπετσαρίες έρχονται από προμηθευτές” πρόσθεσε. Το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των σκαφών είναι το coremat, ένα μη πλεκτό ύφασμα πολυεστέρα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντικαθιστά το ξύλο στην δομή προσφέροντας μια πιο δυνατή και ελαφριά κατασκευή όταν εμποτιστεί με ρητίνη. Ομοίως, τα ανοξείδωτα ντεπόζιτα καυσίμων έχουν επίσης αντικατασταθεί από αντίστοιχα βυλινεστέρα που έχουν αποδειχθεί ότι δίνουν λιγότερα προβλήματα στην πορεία του χρόνου. “All boats are made in house from their design to their final phase... the boat starts as  raw materials and ends up in the sea” mr Vaggelis Rologis explained while talking about the integrated production. “Only the inox parts and the upholstery come from suppliers” he added. The standard material used in the production of the boats is the coremat, a polyester non woven fabric, which by large extend replaces wood in the structure offering a stronger and lighter construction when soaked with resin. Similarly, the inox fuel tanks have also been replaced with vinylester ones that are proven to be more problem free in the course of the time. Εφόσον η επίστρωση του οπλισμού γίνεται με το χέρι το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην παραγωγική διαδικασία και η εταιρεία επιδιώκει να απασχολεί προσωπικό σε μόνιμη βάση κατά το δυνατόν. “Συνηθίζαμε να απασχολούμε πάνω από 40 άτομα προσωπικό στην εταιρεία αλλά τώρα (από τότε που προέκυψε η ύφεση) είμαστε αρκετά λιγότεροι” μου ανέφερε ο κ. Ρολόγης. Αυτό που επίσης προάγει την εικόνα της Mostro στα μάτια των πελατών είναι ο καλά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος της όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα μοντέλα και να πληροφορηθούν από τους πωλητές για τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν σ’ ένα άνετο περιβάλλον. “Εφόσον οι εταιρείες αυτοκινήτων προβάλλουν μοντέρνες εκθέσεις γιατί τότε όχι και εμείς αφού πουλάμε προϊόντα μεγαλύτερης αξίας” ο κ. Βαγγέλης Ρολόγης επεξήγησε. “ Έχουμε συνείδηση ότι κανένας πελάτης δεν θέλει να επισκεπτεί ένα σκονισμένο και ακατάστατο χώρο που στεγάζει τις πωλήσεις, τα ανταλλακτικά και τις επισκευές όταν επιθυμεί να δει το σκάφος των ονείρων του. Ήδη προσπαθούμε να βελτιωθούμε περισσότερο σ’ αυτό”.Since the lamination of reinforcement is hand laid the skillful workforce is a critical factor in the production process and the company seeks to employ  staff at permanent base as long as possible. “ We used to employ over 40 people in the company but now (since recession occurred) we are considerably less” mr Rologis mentioned. What also enhances Mostro’s image to the customers’ eyes is the well arranged exhibiting area where visitors are able to see the models and get informed by the salespersons about their characteristics and the options they offer in a very comfortable environment. “Since the auto companies boast modern exhibiting floorplans why then not us since we sell products of higher value”my Vaggelis Rologis elaborated. “We are conscious that no client wants to visit a dusty and messy place housing the sales, the spare parts and the maintenance  departments when he wishes to see the boat of his dream. We are already working more in that”. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που η Mostro προσφέρει στους πελάτες της είναι η πολύ μεγάλη γκάμα των σκαφών της που περικλείει 40 μοντέλα συνολικά από 2.5 ως 11 μέτρα και οι ανταγωνιστικές τιμές. “Είναι πολύ δύσκολο για ένα πελάτη να μην βρει σ’ εμάς το σκάφος που ζητάει” τόνισε ο κ. Ρολόγης λέγοντας ότι “καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες στα τουριστικά σκάφη. Η μόνη απουσία μέχρι τώρα είναι στη κατηγορία Super Sport (τα πολύ γρήγορα σπορ σκάφη) αλλά η απάντηση της Mostro θα έλθει σύντομα με το νέο μοντέλο Vertigo στα 9 μέτρα και πάνω όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει”. Η δυναμικότητα του ναυπηγείου φτάνει τα 150 σκάφη ετησίως που θεωρείται αρκετά εντυπωσιακό μέγεθος όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα για εταιρεία του είδους. Επομένως, η μεγάλη δυναμικότητα και η ευρεία γκάμα των μοντέλων δίνουν στην εταιρεία την δυνατότητα για αποδοτικότερη διαχείριση κόστους και πόρων πράγμα που αντανακλά σε καλύτερες τιμές για τους πελάτες. The major advantages Monstro offers to its clients are the very wide range of boats engulfing 40 models in total from 2.5 to 11 meters  and the competitive prices. “Its is very difficult for a client not to find in us the boat he is looking for” mr Rologis pointed out saying  that “we are covering all categories in the touring boats. The only absence still is in the Super Sport category (the fast sport Ribs) but Monstro’s answer will come in short while with the new model Vertigo 9.5 as it has already been  announced”. The boatyards’s capacity reaches the 150 units per year which is considered quite big figure not only for Greek but for european standards for a company of this kind. Thus, a bigger capacity and a wider range of models give the company the possibility for more efficient management of cost and resources which reflects to better prices for clients.  Η Mostro έχει σχεδόν κλείσει 30 χρόνια λειτουργίας και έχει κατασκευάσει πάνω απο 6.000 σκάφη και αυτό πραγματικά λέει κάτι. Αλλά επιπλέον είναι και η υποστήριξη μετά την πώληση που έχει βοηθήσει την Mostro να αποκτήσει ένα καλό όνομα όλα αυτά τα χρόνια” κατάληξε ο κ. Βαγγέλης Ρολόγης λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. Τα σημεία που επίσης βρίσκω αξιόλογα αναφοράς είναι  ο προσανατολισμός της εταιρείας στις βαθιές γάστρες που προσφέρουν μια ομαλή πλεύση στην δύσκολη θάλασσα και πιο ευχάριστα ταξίδια και η αναζήτηση της για καινούργιες σχεδιαστικές λύσεις.  Από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση η Mostro ανέπτυξε την γενιά των “έξυπνων σκαφών”, σκάφη που προσφέρουν περισσότερα και κοστίζουν λιγότερο, όπως αντιπροσωπεύονται από το Vendetta 860 ένα πλήρως εξοπλισμένο οικογενειακό καμπινάτο φουσκωτό που κινείται με μονό κινητήρα και το εκπληκτικά μικρό αλλά ολοκληρωμένο καμπινάτο φουσκωτό Spirit 550. 

“Mostro is almost 30 year old and has produced more than 6.000 boats and this really says something. But it is also the after sales service that has helped Mostro win a trustful name in the community of boaters all these years” mr Vaggelis Rologis concluded in our discussion. What also I find worthwhile mentioning is the company’s orientation to the deep hulls which offer softer rides at choppy seas and more confortable trips and its quest for newer designs. Since the economic crisis broke out Mostro has developed the generation of “smart boats”, boats that offer more and cost less,  as represented by Vendetta 860 a fully equipped family cabin cruiser motioned by a single engine and the record small cabin Rib Spirt 550. No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...