Sunday, June 19, 2011

Η Frauscher κατασκευάζει νέο ναυπηγείο στο Gmunden - Frauscher builds  new shipyard in Gmunden

 Η Frauscher είναι η γνωστή αυστριακή κατασκευάστρια εταιρεία σκαφών που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή τεχνολογία της και την εξαιρετική σχεδίαση των μοντέλων της. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό ναυπηγείο στις διεθνείς αγορές με αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα υποστηριζόμενη από το καλά οργανωμένο τμήμα marketing και την συστηματική παρουσίαση του στα κυριότερα Ναυτικά Σαλόνια της Ευρώπης. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα δελτίο τύπου από την εταιρεία.
 Frauscher is the  renowned austrian boat manufacturer that stands for its  innovative technology and supreme design of its models. It is a well recognized shipyard in the international boat markets  followed by  remarkable export records supported by its very competent marketing department and its systematic exposure to the mainstream European Boat Shows. The following text is a company’s own press release.Gmunden, 14 Ιουνίου 2011. Η εταιρεία Frauscher άρχισε να κτίζει ένα νέο ναυπηγείο στην Gmunden στην λίμνη Traunsee. Σύμφωνα με την εταιρεία η νέα μονάδα θα ανεγερθεί σε έκταση 35.000 τ. μέτρων για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της εργασίας και να γίνει δυνατή η κατασκευή περισσότερων και μεγαλύτερων σκαφών. Ο θεμέλιος λίθος έχει τοποθετηθεί μετά την πρώτη “φτυαριά”.
Gmunden, June 14, 2011. Frauscher shipyard started building a new shipyard in Gmunden at lake Traunsee. As the company stated the new plant will be raised on an area of 35.000 square metres to work more efficient and to manufacture more and bigger boats. The foundation stone has been laid after the first cut in the spade.

Ο βασικός στόχος  είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των σκαφών σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας με τον συμβουλευτικό κλάδο της Porsche (Porsche Consulting). Το τμήμα της κατασκευάστριας εταιρείας σπορ αυτοκινήτων Dr. Ing. hc. F. Porsche AG, Porsche Consulting έχει ως προτεραιότητα την αριστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας διαφόρων κατασκευαστών. Η συμβουλευτική εταιρεία άρχισε να συνεργάζεται με το ναυπηγείο Frauscher πριν παραπάνω από ένα χρόνο και σ’ αυτό το διάστημα η ποιότητα της παραγωγής του ναυπηγείου έχει βελτιωθεί σημαντικά. 
The main objectives are increases in productivity in the boat building process as a result of the cooperation with Porsche Consulting. A subsidiary of the Stuttgarter sportscar manufacturer Dr. Ing. hc. F. Porsche AG, Porsche Consulting is primary oriented to optimize processes in the production of various manufacturers. The consulting company started working with Frauscher shipyard more than a year ago. In this time quality and production sequence has been improved significantly in the shipyard.


 Με το νέο κτήριο η Frauscher θέλει να παραμένει το διεθνές εκθεσιακό πρότυπο στην κατασκευή σκαφών. Τα σκάφη της  Frauscher πάντοτε ξεχώριζαν για την εξαιρετική σχεδίαση και τεχνολογία αιχμής. Η έναρξη της παραγωγής το φθινόπωρο του 2012 επίσης θα παρουσιάσει το τρόπο με τον οποίο τα σκάφη κατασκευάζονται έξυπνα και πρωτοποριακά. Όλες οι εργασίες και οι διαδικασίες έχουν εκτεταμένα αξιολογηθεί και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν συντομότερες δράσεις και να εξαλειφθούν οι χρονοβόρες ενέργειες.
With the new building Frauscher wants to remain the international showpiece in boat building. Frauscher boats has always stood for outstanding design and sophisticated technology. The start of production in autumn 2012 will also demonstrate how boats can be manufactured smart and innovative. All operations and processes have been thoroughly evaluated and the result was that shorter paths were created and time-killing reoperations were eliminated.

Η Frauscher θέλει να ενισχύει την θέση της στην διεθνή ανταγωνιστική αρένα και επιπλέον να προαχθεί ως αποτελεσματικό σημείο αναφοράς για όλους τους ενθουσιώδεις οπαδούς των όμορφων και πρωτοποριακών σκαφών. Το νέο ναυπηγείο βελτιώνει τις ροές προς τους πελάτες και τους προμηθευτές προκειμένου να διασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η θετική πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί η Frauscher. 
Frauscher wants to tackle the international competitive situation and further advance as a competent point of contact for all enthusiasts of beautiful and innovative boats. The new shipyard improves handling of customers and suppliers to further ensure the positive business development Frauscher is heading! 

Τα έσοδα του ναυπηγείου Frauscher θα είναι 7.5 εκατ. Ευρώ το 2011. Με την ολοκλήρωση (της κατασκευής του κτηρίου) και την έναρξη της παραγωγής στο νέο εργοστάσιο ο τζίρος θα αυξηθεί στα 12 εκατ. Ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων θα αναρριχηθεί από τους 35 σε περισσότερους από 50. Το συνολικό κόστος του νέου ναυπηγείου εκτιμάται ότι θα είναι 7 εκατ Ευρώ.  
The revenue of Frauscher shipyard will be at 7,5 Million Euros in 2011. With completion and start of production in the new plant the turnover shall increase to 12 Million Euros. Amount of staff members shall climb up from 35 to over 50. Total estimated costs for the new shipyard are about 7 Million Euros.

Η Frauscher συνεχίζει να ηγείται στην κατασκευή μοντέρνων σκαφών με αυτές τις δραστηριότητες της. Επιπλέον, η Frauscher πρωτοπορεί στο marketing και στην διανομή για να αναβαθμίζει την παρουσία της και να προβάλλει την εταιρική της εικόνα προκειμένου να διασφαλίσει ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα για το μέλλον. 
Frauscher continues to lead in modern boat building with these activities. Beyond that Frauscher innovates in marketing and distribution to raise awareness and boost the corporate image to further ensure a sound business base for the future!


Frauscher shipyard:
Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG
Traunsteinstrasse 10 – 14, 4810 Gmunden, Austria
Tel.: +43 (0) 7612 63655 – 35
 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...