Saturday, April 30, 2011

Van der Heijden Steel Yachts: Μια Επίσκεψη στο Ναυπηγείο - A Visit to the Shipyard

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης μου στην Boot 2011 στο Dusseldorf είχα την ευκαιρία να δω ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη που εκτίθονταν στο Σαλόνι αυτό. Το πολυτελές 24μετρο Superior 2400, η ναυαρχίδα του ολλανδικού ναυπηγείου Van der Heijden Steel Yachts έστεκε περήφανα στο κτήριο 6, στο χώρο των μεγάλων yachts τραβώντας το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών των υψηλών εισοδημάτων. Το σκάφος του οποίου η γάστρα είναι από ατσάλι και η υπερκατασκευή του καταστρώματος από αλουμίνιο έχει κομψή σχεδίαση και δυναμικό σχήμα και  ένα ευρύχωρο και πλούσιο εσωτερικό χώρο. Δύο μήνες αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ το ναυπηγείο που βρίσκεται στο Waalwijk της Ολλανδίας.
During my visit to Boot 2011 in Dusseldorf I had the chance to see one of the most impressive vessels exhibited in the show. The luxurious 24 meter Superior 2400 the flagship of the dutch shipyard Van der Heijden Steel Yachts stood proudly in Hall 6, the floorplan for the mega yachts, attracting the intense attention of the high income visitors. The boat which is composed of a steel hull and aluminum deck superstructure has  an elegant design and dynamic shape and a spacious and luscious interior. A couple of month later I was given the chance to visit the shipyard situated at Waalwijk in the Netherlands.

Watch the video in my channel 

 Η εταιρεία Van der Heijden Steel Yachts  κατασκευάζει πέντε μοντέλα που κυμαίνονται από τα 15 ως τα 24 μέτρα και αφορούν σκάφη εκτοπίσματος και πλαναρίσματος όλα  φτιαγμένα από ατσάλινες γάστρες ενώ  η κατασκευή τους μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των ιδιοκτητών τους. Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι τα : Exclusive, Elegance, Dynamic, Dynamic Deluxe και το  Superior 2400. Η εταιρεία είναι μικρή σε μέγεθος και περιλαμβάνει δύο ενωμένα υπόστεγα (τα ονομάζω υπόστεγο 1 και υπόστεγο 2) τα οποία στεγάζουν την παραγωγή και ένα ισόγειο κτίσμα που φιλοξενεί την διοίκηση.

The Van der Heijden Steel Yachts company  produces five models ranging from 15 to 24 meters referring to displacement and planing vessels  all made of steel hulls and offered with customized solutions to their owners. More specifically these models are: Exclusive, Elegance, Dynamic, Dynamic Deluxe and Superior 2400. The company is rather small in size incorporating two attached halls (I named them Hall 1 and Hall 2) which shelter the production units and one story building hosting the administration.
Το ναυπηγείο ιδρύθηκε το 1993 και τώρα απασχολεί 20 εργαζόμενους και παράγει σε κανονικές συνθήκες 10 yachts τον χρόνο. Όλες οι εργασίες γίνονται κατ΄οίκον εκτός από την εξειδικευμένη διαδικασία του βαψίματος που λαμβάνει χώρα σε μια γειτονική μονάδα που βρίσκεται στην ίδια βιομηχανική ζώνη όπως και το ναυπηγείο.
The shipyard is founded in 1993 and currently employs 20 people and produces normally 10 yachts on yearly basis. All works are made in house besides the elaborated painting job which takes place in a near by facility located within the same industrial region as the shipyard itself.


Για να είμαι ειλικρινής περίμενα να δω κάτι μεγαλύτερο στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου αλλά όλα εκεί που αφορούν την παραγωγή του κυλούν ομαλά και παραγωγικά. Το επίπεδο της αυτοματοποίησης, το τμήμα της σχεδίασης και ανάπτυξης με το ειδικό σχεδιαστικό λογισμικό  (CAD), το εξειδικευμένο προσωπικό όλα δένουν και δουλεύουν μαζί πολύ καλά για να δώσουν ένα σωστό αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία της παραγωγής έχει ως εξής: 


To be honest I was expecting to see something bigger in the shipyard’s facilities but everything there concerning its production runs smoothly and productively. The automation level , the design and development section with CAD, the skilful workforce all work together and blend very well to give a fine result. In broad lines the production goes as such:

Οι πρώτες ύλες, τα φύλλα ατσαλιού και αλουμινίου καταφθάνουν στο υπόστεγο 1 όπου κόβονται σε σχηματοποιημένα κομμάτια με μεγάλη ακρίβεια από το αυτοματοποιημένο κοπτικό μηχάνημα. Τα κομμάτια αυτά κολλούνται με  ηλεκτροσυγκόλληση  από ειδικευμένους εργάτες έτσι ώστε τα ατσάλινα κομμάτια να σχηματίζουν την γάστρα και τα αλουμινένια να διαμορφώνουν το κατάστρωμα και την υπερκατασκευή. Όταν το σκαρί του σκάφους είναι έτοιμο τότε μεταφέρεται πάνω σε τρέιλερ στην γειτονική αυτή μονάδα για την διεργασία του βαψίματος. Κατά μέσον όρο οι εργασίες στο υπόστεγο 1 διαρκούν 1.5 μήνες (ανάλογα με το μοντέλο) ενώ το βάψιμο παίρνει άλλους δύο μήνες.


The raw materials, the steel and aluminum plates arrived at hull 1 where they are cut in shaped pieces in high accuracy by the automated cutting machinery. The pieces are welded by specialized workers so that the steel components to form the hull and the aluminum ones to shape the deck and the superstructure. When the boat frame is completed it is transported on trailer to this near by (third party) facility for the painting job. On average the works in Hall 1 last around 1.5 months (varying according to the model) while the painting job takes another couple of months.


Μόλις το σκάφος επιστέψει στο ναυπηγείο προωθείται στο  υπόστεγο 2 για το τελικό στάδιο όπου όλες οι εργασίες γίνονται μέχρι την τελειοποίηση του. Το ξυλο κοπτικό τμήμα βρίσκεται εκεί για να κατασκευάσει τα ξύλινα κομμάτια που θα σχηματίσουν το δάπεδο του καταστρώματος και θα καλύψουν τις εσωτερικές επιφάνειες, οι ταπετσαρίες, τα ηλεκτρικά συστήματα και η καλωδίωση τους, οι οικιακές συσκευές, τα συστήματα και ο εξοπλισμός πλοήγησης,  τα μηχανολογικά τμήματα και οι κινητήρες όλα τοποθετούνται σύμφωνα με την συνήθη σειρά τους και με ποιοτικό έλεγχο από τους εξειδικευμένους εργαζόμενους έως ότου το σκάφος είναι έτοιμο για τον απόπλου του. Ο στόχος είναι το σκάφος να πληρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη πριν την παράδοση του. 


As soon as the boat returns to the shipyard is forwarded to Hall 2 for her final stage where all works are done until competition. The carpenter section is there to shape the wooden parts to form the deck area and equip the interior, the upholstery, the electrical wiring and components, the household and living devices, the navigational systems, the mechanic components and the engines all are installed according to their ordinary sequence and with quality checks  by the skilful workforce until the boat is ready to sail. The purpose is the boat to fulfil the manufacturer’s quality standards and  match the client’s specific requirements before delivery.  


Ο μέσος χρόνος παραγωγής ανά σκάφος από την αρχή ως το τέλος διαρκεί περίπου 10 μήνες. 
The average production time per boat from the beginning to the end lasts approximately 10 months. 
Μπορώ να πω ότι το ναυπηγείο Van der Heijden Steel Yachts είναι ένα τυπικό παράδειγμα μιας μικρής επιχείρησης που παράγει επιτυχώς προϊόντα στην υψηλότερη κλίμακα. Επίσης, οι επιχειρηματικές προοπτικές είναι υποσχόμενες καθώς οι οικονομίες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης (ιδιαίτερα η Γερμανία) αναπτύσσονται σημαντικά  ενώ στις ασιατικές χώρες (Κίνα, Ινδία) , στη Ρωσία και στη Βραζιλία νέες τάξεις εκατομμυριούχων ανέρχονται. Το ολλανδικό ναυπηγείο βλέπει αυτήν την ευκαιρία και σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητες του αποκτώντας επιπλέον γη προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα. 


I can say that the Van der Heijden Steel Yachts is a typical example of a small size company that can produce high end products successfully. Also, the business prospects are promising as the economies of the central European countries (especially Germany) are growing while in the BRICs (Brazil, Russia, India, China) new millionaire classes are emerging. The Dutch shipyard sees that opportunity and plans to expand its operations by acquiring extra land and increase its production capacity. 


Όπως μίλησα με τον οικονομικό διευθυντή κ, Johan Smit είναι δυνατόν κατά συγκεκριμένα διαστήματα οι ενδιαφερόμενοι  να πάνε μια δοκιμαστική βόλτα με κάποιο yacht προκειμένου να δουν την συμπεριφορά του στην θάλασσα και να βιώσουν τις πολλές ανέσεις που αυτά τα σκάφη και ιδιαίτερα το Superior 2400 προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τους. 
Also as I talked with the Chief Financial Officer mr Johan Smit it is possible at certain periods of time to go for a trial ride with one of the  yachts in order to see how they perform in the sea and experience the many capabilities these boats and especially the Superior 2400 offer to their owners. 


More Info:
VanDerHeijden Steelyachts B.V.
Duikerweg 29
5145 NV Waalwijk (NL)
tel. +31 (0) 416 65 19 06
fax +31 (0) 416 35 53 44
e-mail
info@vanderheijdensteelyachts.nl

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...